Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2018 r. z podziałem na 6 zadań.

Email Drukuj PDF


Ogłoszenie nr 500000418-N-2018 z dnia 02-01-2018 r.
Dom Pomocy Społecznej: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych  do DPS Brańszczyk w 2018 r. z podziałem na 6 zadań.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak


Numer ogłoszenia: 616136-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 29606400000, ul. ul. Jana Pawła II  65, 07221   Brańszczyk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-29 6794220, e-mail zamowienia@dpsbranszczyk.pl, faks 0-29 7421414.
Adres strony internetowej (url): www.dpsbranszczyk.pl


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych  do DPS Brańszczyk w 2018 r. z podziałem na 6 zadań.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP2/DPS/PN/2017

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:


Przedmiotem zamówienia są: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych  do DPS Brańszczyk w 2018r. tj. w okresie  od 01.01.2018r do 31.12.2018r. Zamówienie zostało podzielone na Vi zadań: Zadanie nr I: Dostawy różnych produktów spożywczych w 2018, kod CPV:15800000- 6 Różne produkty spożywcze. Dostawa raz w tygodniu, w godzinach od 7:00 do 14.00. Zadanie nr II Dostawy produktów mleczarskich w 2018r.Kod CPV : 15500000 - 3 Produkty mleczarskie, dostawa dwa razy w tygodniu do godziny ósmej rano. Zadanie nr III Dostawy świeżego pieczywa i produktów piekarniczych w 2018r.Kod CPV 15811000-6 pieczywo. Dostawa sześć razy w tygodniu do godz: 7:30, w przypadku gdy dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy, każdorazowo wielkość następnej dostawy będzie uzgadniana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zadanie nr IV Dostawy mięsa, wędlin i drobiu w 2018r,Kod CPV :15130000 – 8 – produkty mięsne ;15110000-2 mięso; 15112000 - 6 drób; 15131130 - 5 wędliny; dostawy dwa razy w tygodniu od godz.: 7:00 do 10:00. Zadanie nr V : Dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej L w 2018, KOD CPV: 03142500 - 3 :  jaja kurze, dostawa raz w tygodniu do godz.: 14:00. Zadanie nr VI: Dostawy warzyw i owoców mrożonych w 2018r. Kod CPV: 15896000 – 5 produkty głęboko mrożone, dostawy w miarę bieżącego zapotrzebowania, średnio raz w miesiącu do godz.: 14:00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w poszczególnych załącznikach do SIWZ – formularze asortymentowo - cenowe ( załączniki nr: 2a, 2b, 2c, 2d,2e, 2f ). Wykonawca wybiera załącznik do zadania, na które składa ofertę.


II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: tak


II.5) Główny Kod CPV: 15800000-6

Dodatkowe kody CPV: 15500000-3, 15811000-6, 15130000-8, 15110000-2, 15112000-6, 15131130-5, 03142500-3, 15896000-5


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczonyIII.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Szczegóły do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Plik PDF, 1816 KB)