Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu

Ogłoszenie nr 362024 – 2016 z dnia 2016-12-08 r. Brańszczyk: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu  do DPS Brańszczyk w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Nazwa projektu lub programu Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 341816   Szczegóły w pliku do pobrania Ogłoszenie […]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2017r”

  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych(Dz. U. Nr 2015r, poz.2164 z późn. zm.) informuje, ze w w/w postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Są to oferty firm:   L.p Nazwa( firma) lub nazwisko oraz adres (siedziba) Wykonawcy Cena brutto w zł., Ilość pkt.   Termin dostawy w sytuacji nagłej (nieplanowanej); Ilość pkt Termin zapłaty faktur; Ilość pkt […]

Ogłoszenie o wyniku postępowania: Systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w 2017r.

Znak Sprawy ZP3/DPS/ZO/2016 Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, dziękuje za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego, przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004  (Dz.U. 2015 , poz. 2164 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 2016r. poz. 380 z późn. zm.), Regulaminem […]

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Systematyczne dostawy pieczywa do DPS Brańszczyk w 2017 r.

Znak Sprawy ZP2/DPS/ZO/2016 Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, dziękuje za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego, przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004  (Dz.U. 2015 , poz. 2164 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. Z 2016 poz. 380 z późn. zm.), oraz Regulaminu […]

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w roku 2017

ZP3/DPS/ZO/2016/   Brańszczyk, dnia: 16.11.2016r.   I. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, działając   na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2015 , poz. 2164 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 2016 poz.380 z późn. zm.).,   zaprasza zainteresowanych Wykonawców […]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Ogłoszenie nr 341816 – 2016 z dnia 2016-11-14 r. Brańszczyk: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych […]

Ogłoszenie o wyborze oferty – dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2016r.

Brańszczyk, dnia 23.12.2015r Znak Sprawy ZP5/DPS/ZO/2015/ Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, dziękuje za udział w otwartym zapytaniu ofertowym poniżej kwoty 30 tys. EURO, na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2016r ., przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2013 , poz. 907 ze zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  […]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2016r.

Numer ogłoszenia: 345316 – 2015; Data zamieszczenia: 16.12.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318304 – 2015r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie, tel. 0-29 6794220, faks […]

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2016r. – III zadania

Znak Sprawy ZP4/DPS/ZO/2015 Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, dziękuje za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego, przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004  (Dz.U. 2013 , poz. 907 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) na: Systematyczne […]

Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. EUR na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w roku 2016

Brańszczyk, dnia: 09.12 .2015r. ZP5/DPS/ZO/2015/ I. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, działając   na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2013 , poz. 907 ze zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).,   zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia […]