Archiwum zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w roku 2017

ZP3/DPS/ZO/2016/   Brańszczyk, dnia: 16.11.2016r.

 

I. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, działając   na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2015 , poz. 2164 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 2016 poz.380 z późn. zm.).,   zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na  Systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk  w okresie od 01.01.2017 do 31.12. 2017r.

II. Wymagania  szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia są: Systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w 2017r. tj. od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia , asortyment i szacunkowe ilości opisano w formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2 ).Zamawiający informuje, iż podane w załączniku nr 2 ilości produktów mleczarskich, są ilościami maksymalnymi przy 100% ilości osób korzystających z wyżywienia. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wielkości dostaw o minus 20%, z powodu zmieniającej się ilości osób korzystających z wyżywienia w stołówce DPS. W przypadku zmniejszenia wielkości dostaw , Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie należne Wykonawcy, którego ostateczna wartość będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych dostaw, potwierdzonych przez Zamawiającego i nie może przewyższać kwoty umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia z tego tytułu.
  2. Nazwa i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień ((CPV):Kod CPV : 15500000 – 3 Produkty mleczarskie

 

Szczegóły w plikach do pobrania

Zapytanie ofertowe na dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk na rok 2017 (Plik PDF, 145 KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania: Systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk na rok 2017 (Plik PDF, 96 KB)