Zamieszkaj

Jak zostać mieszkańcem naszego Domu

WARUNKI PRZYJĘCIA
DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAŃSZCZYKU

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 2/2009 zezwalającą Powiatowi Wyszkowskiemu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na czas nieokreślony.

O zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku może starać się osoba: samotna, starsza, bezdomna, żyjąca w ubóstwie, przewlekle chora lub niepełnosprawna fizycznie bądź intelektualnie, która:

 • wymaga całodobowej opieki osób drugich,
 • której nie można zapewnić właściwych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej powinna złożyć we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Miejskim lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej podanie o skierowanie do wskazanego DPS.

Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej w ciągu 14 dni ma obowiązek:

1. odwiedzić osobę zainteresowaną i udzielić wszystkich niezbędnych informacji,
2. pomagać w skompletowaniu potrzebnej dokumentacji:

 • wywiad środowiskowy,
 • podstawowe badania lekarskie,
 • wniosek lekarza, w którym stwierdzona zostanie potrzeba umieszczenia w DPS,
 • aktualne zaświadczenia o dochodach – decyzja lub odcinek renty/emerytury,
 • pisemna zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych
 • oświadczenie osoby zainteresowanej o wyrażeniu zgody na umieszczenie w DPS,

W przypadku, gdy określona osoba nie jest zdolna do wyrażenia zgody na zamieszkanie w DPS z powodu stanu psychicznego i nie ma opiekuna prawnego, a brak opieki w miejscu zamieszkania zagraża jej życiu, skierowanie do DPS może nastąpić na podstawie wyroku sądu opiekuńczego. Wniosek do sądu – w sprawie skierowania – może wnieść ośrodek pomocy społecznej.
W sytuacji, gdy Gmina odmówi wydania skierowania do domu pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej, osoba zainteresowana ma prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w roku 2024 wynosi: 5 904,37 zł i ulega zmianom w każdym roku.

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:

 • osoba zainteresowana (mieszkaniec), nie więcej niż 70 % swojego dochodu, ustalone na podstawie przedłożonych zaświadczeń, decyzji lub odcinków emerytur lub rent.
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – ponosi opłatę w wysokości różnicy między kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, ewentualnie jego rodzinę.

Podstawa prawna: Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593

Zarządzenie nr 11/2024 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 5 lutego 2024 r. (pdf, 209 KB)