Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2017 r – II zadania


Ogłoszenie nr 376557 – 2016 z dnia 2016-12-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 365257

Szczegóły w pliku do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  (Plik PDF, 127 KB)