Cel stowarzyszenia

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo „Zawsze „RAZEM” z siedzibą w Brańszczyku zostało zarejestrowane 11 kwietnia 2005 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie. Jego założycielami i członkami są pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Jako nieformalna grupa działaliśmy wcześniej.

W najbliższym czasie będziemy powiększać swoje grono i podejmować statutową działalność.

Oto najważniejsze cele Stowarzyszenia „Zawsze RAZEM”:

  1. Dbałość o godziwe warunki życia wszystkich osób niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo, w szczególności mieszkających w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku oraz na terenie Gminy Brańszczyk, ich rodzin i opiekunów,
  2. Promowanie idei integracji osób zdolnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. Ochrona praw człowieka,
  4. Wspieranie rozwoju fizycznego i osobowego osób niepełnosprawnych oraz promowanie ich osiągnięć.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

  1. Promowanie domu pomocy społecznej jako miejsca godziwego pobytu dla osób całkowicie lub częściowo niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
  2. Działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych, w szczególności osób starych, somatycznie przewlekle chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. Umożliwianie aktywnego i godnego uczestniczenia osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
  4. Udzielanie wsparcia w formie poradnictwa rodzinom osób niepełnosprawnych,
  5. Organizowanie imprez kulturalnych, happeningów, konferencji…