Statut

Zawsze razem – Statut

STATUT

Stowarzyszenia „Zawsze RAZEM”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo „Zawsze RAZEM” z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

§ 2

1.

Stowarzyszenie „Zawsze RAZEM”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855) i posiada osobowość prawną.
2.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
3.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony

§ 3

Terenem działania stowarzyszenia jest gmina Brańszczyk, powiatu wyszkowskiego,

w województwie mazowieckim, jak również obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest Brańszczyk.

§ 4

1.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków.
2.

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6

1.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania,
2.

O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§ 7

Stowarzyszenie może w szczególności:

1.

posiadać i dzierżawić wszelki majątek ruchomy i nieruchomy,
2.

nabywać i zbywać posiadany majątek,
3.

być stroną umów,
4.

przyjmować i czynić darowizny, fundacje, legaty,
5.

występować we wszystkich sprawach sądowych i administracyjnych.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

1.

dbałość o godziwe warunki życia wszystkich osób niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo, w szczególności mieszkających w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku oraz na terenie Gminy Brańszczyk, ich rodzin i opiekunów,
2.

promowanie idei integracji osób zdolnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3.

ochrona praw człowieka,
4.

wspieranie rozwoju fizycznego i osobowego osób niepełnosprawnych oraz promowanie ich osiągnięć.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.

promowanie domu pomocy społecznej jako miejsca godziwego pobytu dla osób całkowicie lub częściowo niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
2.

działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych, w szczególności osób starych, somatycznie przewlekle chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną,
3.

umożliwianie aktywnego i godnego uczestniczenia osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
4.

udzielanie wsparcia w formie poradnictwa rodzinom osób niepełnosprawnych,
5.

organizowanie imprez kulturalnych, happeningów, konferencji,
6.

organizowanie kursów i szkoleń,
7.

prowadzenie własnych placówek opiekuńczych bądź na zlecenie innych podmiotów,
8.

działalność charytatywna,
9.

współudział w koordynacji badań w zakresie mieszkalnictwa alternatywnego oraz prowadzenie form nowatorskich i eksperymentalnych.

10) świadczenie w środowisku usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych oraz terapeutycznych za odpłatnością,

11) współdziałanie z władzami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi a także placówkami i osobami fizycznymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

12) współpracę z pokrewnymi Stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,

13) prowadzenie działalności wydawniczej,

14.

inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące zaspokojenie normalnych i specjalnych potrzeb wszystkich osób niepełnosprawnych
15.

inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne i organizacyjne w zakresie tworzenia dorosłym, niepełnosprawnym przebywającym w domu pomocy społecznej i innych placówkach opieki całkowitej, sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem,
16.

prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług między innymi w formie placówek, zespołów, akcji sezonowych oraz poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
17.

realizację zleconych zadań i programów krajowych i międzynarodowych, służących idei integracji,
18.

uczestniczenie w kursach i spotkaniach dotyczących niepełnosprawności, współdziałanie w ich prowadzeniu oraz przyczynianie się do stosowania wyników badań w praktyce,
19.

prowadzenie różnych form poradnictwa, wsparcia i terapii,
20.

prowadzenie działalności gospodarczej w formie terapii zajęciowej, w tym – produkcyjnej, usługowej i handlowej,
21.

promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

22) pozyskiwanie wolontariuszy.

§ 10.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.

1.

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
2.

Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 12.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.

członków zwyczajnych,
2.

członków wspierających,
3.

członków honorowych.

§ 13.

1.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

a/ osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

b/ małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

c/ małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

2.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową. lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
5.

Nadanie godności członka honorowego następuje przez walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 14.

1.

Członek zwyczajny ma prawo do:

1.

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2.

uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia
3.

zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
4.

korzystania z pomocy Stowarzyszenia,

2.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1.

aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2.

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3.

regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,

§ 15

1.

Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 14 ust. 1 pkt 2 – 4.
2.

Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3.

Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.
4.

Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 16

Utrata członkostwa ustaje na skutek:

1.

dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2.

śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3.

skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące,
4.

wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów,
5.

pozbawienia członkostwa honorowego w przypadku rażącego działania na szkodę stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.

Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są

1.

Walne Zebranie Członków.
2.

Zarząd
3.

Komisja Rewizyjna

§ 18

1.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2.

Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 19

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz nie jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

Walne Zebranie Członków

§ 20

1.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1.

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2.

z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3.

O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności :

1.

w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 18 ust. 2,
2.

w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 21

1.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze w terminie określonym w § 18 ust. 1.
3.

Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4.

Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze i trzech członków.
5.

Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
6.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1.

z własnej inicjatywy,
2.

na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3.

na umotywowane żądanie, co najmniej 51% członków zwyczajnych.

8.

W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi, z zachowaniem postanowień § 20 ust. 3.
9.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1.

określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
2.

uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby,
3.

uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
4.

uchwalenie budżetu,
5.

wybór i odwołanie Prezesa /Przewodniczącego oraz członków władz Stowarzyszenia,
6.

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7.

ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
8.

rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
9.

rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
10.

podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
11.

nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
12.

podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,
13.

podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
14.

powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,
15.

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

§ 23

1.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2.

Zarząd składa się z 7 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i skarbnika.
3.

Przewodniczący Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
4.

Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
5.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące.
6.

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

§ 24

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

§ 25

1.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywaniu umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym Przewodniczącego
2.

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Przewodniczącego lub innego członka Zarządu.
3.

Zarząd Stowarzyszenia może udzielić – osobie kierującej biurem – pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

§ 26

Do zakresu działania Zarządu należy:

1.

realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2.

określanie szczegółowych kierunków działania,
3.

ustalanie budżetu i preliminarzy,
4.

sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5.

uchwalenie regulaminów przewidzianych w statucie,
6.

podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7.

powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
8.

zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9.

organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10.

podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
11.

prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12.

wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
13.

opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
14.

występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów,

Komisja Rewizyjna

§ 27

1.

Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§ 28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.

kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
2.

występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3.

prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
4.

zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
5.

składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie,
6.

składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 29

1.

Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§ 30

W przypadkach określonych w § 28 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 31

1.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.

Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizowania celów statutowych.

§ 32

1.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1.

składki członkowskie,
2.

dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3.

dotacje, granty, fundusze unijne,
4.

darowizny, zapisy i spadki,
5.

korzyści z ofiarności publicznej,
6.

wpływy z działalności statutowej.

2.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3.

Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
4.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 33.

1.

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Przewodniczącego/Prezesa działających łącznie.
2.

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis przewodniczącego lub innego członka zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34

1.

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2.

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 20 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3.

Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.
4.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
5.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855).

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

§ 35.

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.