Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2014 r

Numer ogłoszenia: 479276 – 2013;

data zamieszczenia: 22.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie, tel. 0-29 6794220, faks 0-29 7421414.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsbranszczyk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu  do DPS Brańszczyk w 2014 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu  do DPS Brańszczyk w 2014r. tj. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w załączniku  nr 2 do SIWZ – formularz cenowy. Wykonawca zobowiąże się dostarczać systematycznie świeże mięso , drób, wędliny  w ilościach i terminach  określonych przez Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy faxem lub telefonicznie w miarę bieżącego zapotrzebowania.  Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do   współdziałania w tym zakresie jest dietetyk DPS. Zamawiający informuje, iż podane w formularzu asortymentowo- cenowym (zał. nr 2) ilości produktów są ilościami maksymalnymi przy 100% ilości osób korzystających z wyżywienia. Zamawiający zastrzega,  możliwość zmniejszenia wielkości dostaw o minus 20% z powodu zmieniającej się ilości osób korzystających z wyżywienia w stołówce DPS. W przypadku zmniejszenia wielkości dostaw ,  Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie należne Wykonawcy, którego ostateczna wartość będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych dostaw, potwierdzonych przez Zamawiającego i nie może przewyższać kwoty umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały  roszczenia z tego tytułu. Z uwagi na trudność przewidzenia ilości diet w przeciągu całego roku, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany wyszczególnionego w załączniku nr 2 do SIWZ, asortymentu na inny o zbliżonych właściwościach ( w ramach wartości umowy). Mięso i  produkty mięsne, będące przedmiotem zamówienia muszą charakteryzować się odpowiednim smakiem , zapachem, wyglądem,  właściwym dla danego produktu. Zamawiający wymaga, aby  wędliny w dniu dostawy posiadały kilkudniowy termin przydatności do spożycia. Dostarczane do DPS mięso i wędliny muszą pochodzić od producentów  będących pod opieką weterynaryjną i sanitarną. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości produktów mięsnych. Dostawca jest zobowiązany do umieszczania informacji na fakturach, określanych jako  Handlowy Dokument Indentyfikacyjny z numerem PL. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do magazynu, żądania wymiany lub reklamacji dostawy w przypadku stwierdzenia złej  jakości produktów mięsnych( smak, zapach, wygląd). Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy, spełniającym wymogi HCCP i na jego koszt do magazynu Zamawiającego trzy razy w tygodniu w godzinach od 7:00 do 10:00. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane dostawy będącej sumą kwot  wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych, przez ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Ceny podane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy i nie będą podlegać waloryzacji. Płatność za każda dostawę realizowana będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury VAT.

Sczegóły w plikach do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

 

 

 

Dodaj komentarz