Archiwum zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO – Systematyczne dostawy pieczywa w 2014 r.

Brańszczyk, dnia  27.11.2013r.

ZP/ZO/DPS/05/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO  na systematyczne dostawy  pieczywa  do DPS Brańszczyk w roku 2014

I. Zamawiający:         Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, działając   na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. Nr 157, poz.1240), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93).,   zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na  Systematyczne dostawy pieczywa  do DPS Brańszczyk  w okresie od 01.01.2014 do 31.12. 2014r.

II. Wymagania  szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
1.) Przedmiotem zamówienia są: Systematyczne dostawy pieczywa  do DPS Brańszczyk w 2014r. tj.  od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia , asortyment i szacunkowe ilości opisano w formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2 ).Zamawiający informuje jednocześnie,  iż podane w  załączniku  nr 2 , ilości pieczywa są ilościami maksymalnymi przy 100% ilości osób korzystających z wyżywienia.
Zamawiający zastrzega  możliwość zmniejszenia wielkości dostaw o minus 20% z powodu zmieniającej się ilości osób korzystających z wyżywienia w stołówce DPS. W przypadku zmniejszenia wielkości dostaw ,  Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie należne Wykonawcy, którego ostateczna wartość będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych dostaw, potwierdzonych przez Zamawiającego i nie może przewyższać kwoty umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały  roszczenia z tego tytułu.
2.) Nazwa i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień ((CPV):Kod CPV 15811000-6 pieczywo
3.)Wykonawca, zobowiązuje się do dostarczenia świeżego pieczywa transportem własnym spełniającym wymogi  HCCP  i na własny koszt do magazynu odbiorcy, sześć razy w tygodniu do godz: 7:30,  w asortymencie, ilościach, uzgodnionych wcześniej z osobą upoważnioną oraz cenach, określonych w formularzu asortymentowo- cenowym.
W przypadku gdy dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy, każdorazowo wielkość następnej dostawy  będzie uzgadniana pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcą. Osobą  odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za kontakty w/s codziennych dostaw, będzie dietetyk DPS.

Szczegóły w plikach do pobrania

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Dodaj komentarz