Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2017r”

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych(Dz. U. Nr 2015r, poz.2164 z późn. zm.) informuje, ze w w/w postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Są to oferty firm:

 

L.p

Nazwa( firma) lub nazwisko oraz adres (siedziba) Wykonawcy

Cena brutto w zł.,

Ilość pkt.

 

Termin dostawy w sytuacji nagłej

(nieplanowanej);

Ilość pkt

Termin zapłaty faktur;

Ilość pkt

Suma punktów

w 3 kryteriach

1.

P.H. ,,AMD” s.c.

05-200 Wołomin,

ul. 1 Maja 90

157509,00

52 pkt

3 godziny

20 pkt.

30 dni

20 pkt

92 pkt

2.

P.P.H.U. ,,WAGAT”sp. j, Wielogórscy, ul.Gdańska 95, 07-100 Węgrów

137391,30

60 pkt

3 godziny

20 pkt.

30 dni

20 pkt.

100 pkt.

3.

Zakłady Mięsne,,Somianka”,

Andrzej Ruciński, 07-203 Somianka, Somianka 88

149693,61

55 pkt.

3 godziny

20 pkt

30 dni

20 pkt.

95 pkt.

Zamawiający informuje, że żaden z Wykonawców nie został wykluczony i żadna z ofert nie została odrzucona.

Zamawiający najwyżej ocenił ofertę nr 2, która uzyskała 100 punktów w założonych kryteriach oceny ofert, oraz spełniła wymagania zawarte w SIWZ

Jest to oferta firmy:

P.H.U. ,,WAGAT”sp. j, Wielogórscy,

ul. Gdańska 95, 07-100 Węgrów

 

Cena brutto wybranej oferty: 137 391,30 zł

Słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych, 30/100gr

Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy zostanie uzgodniony z Wykonawcą, jednak nie wcześniej niż 06.12.2016r.

Szczegóły w pliku do pobrania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik PDF, 95 KB)