Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania: Systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w 2017r.

Znak Sprawy ZP3/DPS/ZO/2016

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, dziękuje za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego, przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004  (Dz.U. 2015 , poz. 2164 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 2016r. poz. 380 z późn. zm.), Regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. EURO na :

Systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w 2017r.

tj. w okresie od 01.01.2017r do 31.12.2017r.

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu zostały złożone 2 oferty, są to oferty firm:

L.p

Nazwa( firma) lub nazwisko oraz adres (siedziba) Wykonawcy

Cena brutto w zł.,

Ilość pkt.

 

Ilość oferowanych produktów wskazanych

Ilość pkt

Suma punktów

w 2 kryteriach

1.

Hurt – Detal, Art. Spożywczo – Rolne

Anna Siekierko, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 24

69 787,00

60 pkt

8

40 pkt.

100 pkt

(60+40)

2.

P.P.H.U. ,,Mleks” Sp. Z o.o.,

07-200 Wyszków, ul. Komunalna 2

73 567,30

57 pkt

2

10 pkt

67 pkt

(57+10)

 

Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert: – cena 60 %, liczba zaoferowanych produktów wskazanych – 40 %,  wybrano ofertę firmy:

Hurt – Detal, Art. Spożywczo – Rolne

Anna Siekierko, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 24

 

Cena brutto wybranej oferty: 69 787,00 zł

Słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych

Jednocześnie Zamawiający informuje, że  zawarcie umowy dotyczącej w/w postępowania nastąpi nie wcześniej niż: 05.12.2016r

Szczegóły w pliku do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania (Plik PDF, 95 KB)