Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Systematyczne dostawy pieczywa do DPS Brańszczyk w 2017 r.

Znak Sprawy ZP2/DPS/ZO/2016

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, dziękuje za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego, przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004  (Dz.U. 2015 , poz. 2164 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. Z 2016 poz. 380 z późn. zm.), oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 tys. Euro na :

Systematyczne dostawy pieczywa do DPS Brańszczyk w 2017r.

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu zostało złożone 4 oferty, są to oferty firm:

Nr oferty

Nazwa ( firma) lub nazwisko oraz adres ( siedziba) Wykonawcy

Cena brutto złożonej oferty

w złotych

Liczba pkt przy kryterium najniższa cena 100%

1.

Zakład Produkcyjno – Handlowy, S. i A. Ponichtera

07-210 Długosiodło, Białebłoto Kobyla 1A

37 578,60

100 pkt.

2.

Piekarnia ,,Wawie” W. Depta i S  – ka, S. Jawna,

07-221 Brańszczyk, ul. Przyjemna 2

38 588,10

97 pkt

3.

Wyrób i sprzedaż pieczywa, Wacław, Robert Brodzik s.c.

07- 440 Goworowo, ul. Głowackiego 1

42 643,50

88 pkt.

4.

Piekarnia Józef Wróblewski, 07-200 Wyszków,

ul. W. Witosa 1

56 003,50

67 pkt

 

Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert – cena 100%,  wybrano ofertę firmy:

 

Zakład Produkcyjno – Handlowy, S. i A. Ponichtera

07-210 Długosiodło, Białebłoto Kobyla 1A

 

Cena brutto wybranej oferty: 37 578,60 zł

Słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych, 60/100 gr

Jednocześnie Zamawiający informuje, że  zawarcie umowy dotyczącej w/w postępowania nastąpi w dniu 05.12.2016r.

Szczegóły w pliku do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania (Plik PDF, 95 KB)