Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawy różnych produktów spożywczych II zadania

Brańszczyk, dnia 21.12.2016r

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Znak Sprawy ZP6/DPS/PN2/2016

 

Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2017r. – II zadania

Zadanie nr I ,,Dostawy różnych produktów spożywczych w 2017r.

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu zostały złożone  2  oferty, są to oferty firm:

Nr oferty

Nazwa ( firma) lub nazwisko oraz adres ( siedziba) wykonawcy

Cena brutto złożonej oferty

w złotych

Liczba pkt przy kryterium najniższa cena 100%

1.

PPH ,,POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska

ul. Żołnierska 20A, 62-800 Kalisz

117 846,01

92 pkt

2.

Hurt i Detal, Art. Spożywczo – rolne, Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 24

108 949,35

100 pkt

Zgodnie z założonym kryterium oceny ofert – cena 100%, wybrano ofertę firmy:

Hurt i Detal, Art. Spożywczo – Rolne, Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 24

Cena brutto wybranej oferty: 108 949,35 zł

Słownie: sto osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć   złotych, 35/100gr.

Zadanie nr II ,,Dostawy produktów mrożonych w 2017r.”

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu została złożona 1 oferta, jest to oferta firmy:

Nr oferty

Nazwa ( firma) lub nazwisko oraz adres ( siedziba) wykonawcy

Cena brutto złożonej oferty w złotych

Liczba pkt przy kryterium najniższa cena 100%

1.

Hurt i Detal, Art. Spożywczo – rolne, Anna Siekierko18-200 Wysokie Mazowieckie,

ul. Szpitalna 24

2107,50

100pkt

Cena brutto wybranej oferty: 2107,50 zł

Słownie: Dwa tysiące sto siedem złotych,  50/100gr.

Uzasadnienie wyboru: wybór nastąpił na podstawie kryterium: cena- 100%,  w/w  Wykonawca przedstawił oferty zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że  zawarcie umów dotyczących w/w postępowania nastąpi nie wcześniej niż 29.12.2016r.

Szczegóły w pliku do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2017r. (Plik PDF, 95 KB)