Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania „Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych z podziałem na VI zadań”

 

Brańszczyk, dnia 08.12.2017r

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Znak Sprawy ZP2/DPS/PN/2017

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, dziękuje wszystkim Wykonawcom za przygotowanie i złożenie ofert, w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164, oraz z 2016r. poz. 831, 996,1020 z późn. zm.) , pod nazwą:

Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2018r. – VI zadań

Zadanie nr I ,,Dostawy różnych produktów spożywczych w 2018r.

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu na zadanie nr I zostały złożone  3  oferty :

L.p

……..

Nr oferty

 

Nazwa ( firma) lub nazwisko oraz adres ( siedziba) wykonawcy

Cena brutto złożonej oferty

w złotych

Liczba pkt przy kryterium najniższa cena 100%

1./2

PPH ,,POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska

ul. Żołnierska 20A, 62-800 Kalisz

109 829,54

100,00pkt

2./4

Hurt i Detal, Art. Spożywczo – rolne, Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 24

110 923,70

99,01 pkt

3./5

Hurtownia ,,SAWA” Bożena Irena Budżak,

06-400 Ciechanów, ul. Smiecińska 14

 

Oferta odrzucona na podst.art 89 ust 1 pkt 6 Pzp

Zgodnie z założonym kryterium oceny ofert , wybrano ofertę firmy:

PPH ,,POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
ul. Zołnierska 20 A, 62- 800 Kalisz

Cena brutto wybranej oferty:109 829,54 zł

Słownie: sto dziewięć tysięcy, osiemset dwadzieścia dziewięć złotych, 54/100gr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie nr II ,,Dostawy produktów mleczarskich w 2018r.”

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu na zadanie nr II zostały złożone 3 oferty:

L.p

Nr oferty

Nazwa ( firma) lub nazwisko oraz adres ( siedziba) wykonawcy

Cena brutto złożonej oferty w złotych

Liczba pkt przy kryterium najniższa cena 100%

1./3

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 5

Wykonawca wykluczony zgodnie z art. art.24 ust 1 pkt 12 Pzp, Oferta odrzucona zgodnie z art. 24 ust 4 Pzp

2./4

Hurt i Detal, Art. Spożywczo – rolne, Anna Siekierko, 18-200 Wysokie Mazowieckie,

ul. Szpitalna 24

71 837,00

96,66 pkt

3./5

Hurtownia ,,SAWA” , Bożena Irena Budżak,

06-400 Ciechanów, ul. Smiecińska 14

69 437,50

100,00 pkt

Zgodnie z założonym kryterium oceny ofert , wybrano ofertę firmy:

Hurtownia ,,SAWA” – Bożena Irena Budżak,

06-400 Ciechanów, ul. Smiecińska 14

Cena brutto wybranej oferty: 69 437, 50

Słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych,  50/100gr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie nr III ,,Dostawy świeżego pieczywa i produktów piekarniczych w 2018r.”

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu na zadanie nr III zostały złożone 3 oferty, są to oferty firm:

Nr oferty

Nazwa ( firma) lub nazwisko oraz adres ( siedziba) wykonawcy

Cena brutto złożonej oferty w złotych

Liczba pkt przy kryterium najniższa cena 100%

1./6

Piekarnia ,,WAWIE” W. Depta i S- ka, Spółka Jawna, 07- 221 Brańszczyk, ul. Przyjemna 2

Wykonawca wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.12 Pzp,

oferta odrzucona na podst. 24 ust. 4 Pzp

2./9

Zakład Produkcyjno – Handlowy,

S. i A. Ponichtera, 07-210 Długosiodło, Białebłoto – Kobyla 1A

36 934, 20

100,00 pkt

3./10

,, Piekarnia IWA ,,S.C., Marek Zurawski& Radosław Wyszyński, 07-215 Obryte 191,

40 150,40

91,99 pkt

 

Zgodnie z założonym kryterium oceny ofert , wybrano ofertę firmy:

Zakład Produkcyjno – Handlowy,

S. i A. Ponichtera, 07-210 Długosiodło,

Białebłoto – Kobyla 1A

Cena brutto wybranej oferty: 36 934,20

Słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote,  20/100gr.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie nr IV ,,Dostawy mięsa, wędlin i drobiu w 2018r.”

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu na zadanie nr IV została złożona 1 oferta, która spełniła warunki udziału zawarte w SIWZ i ustawie Pzp, jest to oferta firmy:

Nr oferty

Nazwa ( firma) lub nazwisko oraz adres ( siedziba) wykonawcy

Cena brutto złożonej oferty w złotych

Liczba pkt przy kryterium najniższa cena 100%

1./7

WAGAT Sp. zo.o., ul. Wypoczynkowa 22/8, 80 – 341 Gdańsk

WAGAT Sp. zo.o. , Oddział w Węgrowie,

ul. Gdańska 95, 07-100 Węgrów

143 898,48

100,00 pkt

Zamawiający po analizie cen rynkowych, postanowił zwiększyć kwotę na sfinansowanie zamówienia  do kwoty nwybranej oferty.

Cena brutto wybranej oferty: 143 898,48

Słownie: sto czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych,  48/100gr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie nr V ,,Dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej ,,L” w 2018r.”

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu na zadanie nr V zostały złożone 3 oferty, są to oferty firm:

Nr oferty

Nazwa ( firma) lub nazwisko oraz adres ( siedziba) wykonawcy

Cena brutto złożonej oferty w złotych

Liczba pkt przy kryterium najniższa cena 100%

1./1

,,INVEST MICHEL” Mariola Michelis, Marek Michelis Sp. J. Kobierne 44A, 05-311 Dębe Wielkie

19 530,00

63,33 pkt.

2./2

PPH ,,POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska

ul. Żołnierska 20A, 62-800 Kalisz

22 010,00

56,20 pkt.

3./8

Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne

Patrycja Ćwik – Garwarska, 07-205 Rząśnik

ul. Wyszkowska 5A

12 369,00

100,00 pkt.

Zgodnie z założonym kryterium oceny ofert , wybrano ofertę firmy:

Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne

Patrycja Ćwik – Garwarska, 07-205 Rząśnik

ul. Wyszkowska 5A

Cena brutto wybranej oferty: 12 369,00

Słownie: dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych,  00/100gr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie nr VI ,,Dostawy warzyw i owoców mrożonych w 2018r.”

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu na zadanie nr VI została złożona 1 oferta, która spełniła warunki udziału zawarte w SIWZ i ustawie Pzp, jest to oferta firmy:

Nr oferty

Nazwa ( firma) lub nazwisko oraz adres ( siedziba) wykonawcy

Cena brutto złożonej oferty w złotych

Liczba pkt przy kryterium najniższa cena 100%

1./4

Hurt i Detal, Art. Spożywczo – rolne, Anna Siekierko, 18-200 Wysokie Mazowieckie,

ul. Szpitalna 24

2779,50

100%

Zgodnie z założonym kryterium oceny ofert , wybrano ofertę firmy:

Hurt i Detal, Art. Spożywczo – rolne, Anna Siekierko,
18-200 Wysokie Mazowieckie,

ul. Szpitalna 24

Cena brutto wybranej oferty:2779,50

Słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych,  50/100gr.………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie wyboru: wybór nastąpił na podstawie kryterium: cena- 100%.

Komisja Przetargowa dokonała wnikliwej analizy ofert przed dokonaniem wyboru.

Zamawiający informuje, że  zawarcie umów dotyczących w/w postępowania nastąpi zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2, tzn. nie wcześniej niż, po pięciu dniach od dnia ogłoszenia o wyniku postępowania. Zamawiający poinformuje telefonicznie wybranych Wykonawców o terminie podpisania umowy.

Szczegóły w pliku do pobrania:
Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2018 r – VI (Plik PDF, 114 KB)