Archiwum zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na systematyczne dostawy swieżych owoców i warzyw do DPS Brańszczyk w roku 2018r

ZP4/DPS/ZO/2017/   Brańszczyk, dnia: 20.12.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na systematyczne dostawy świeżych owoców i warzyw do DPS Brańszczyk w roku 2018r

I. Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, działając   na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2015 , poz. 2164 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 2016 poz.380 z późn. zm.).,   zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na   dostawy świeżych owoców i warzyw do DPS Brańszczyk  w okresie od 01.01.2018r. do 31.12. 2018r.

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są: Dostawy świeżych owoców i warzyw do DPS Brańszczyk w roku 2018.. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia , asortyment i szacunkowe ilości opisano w formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2).

Nazwa i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień ((CPV):Kod CPV 15300000-1 : owoce, warzywa i podobne produkty, 03221000 -6 : Warzywa

Szczegóły w pliku do pobrania:

Zapytanie ofertowe na owoce i warzywa na 2018r. (Plik PDF, 147KB)