Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2018r.

Znak Sprawy ZP3/DPS/ZO/2017/

Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku,  dziękuje za udział w otwartym zapytaniu ofertowym, przeprowadzonym zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004  (Dz.U. 2015 , poz. 2164 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. Z 2016 poz. 380 z późn. zm.), oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30 tys. Euro, na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2018r.

Zamawiający informuje, że do godziny 10:00 wpłynęły  3 oferty . Są to oferty firm:

nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto oferty (zł)

Liczba uzyskanych

punktów w wybranym kryterium – cena 100%

1.

P.W. SYGMA, Wojciech Nawłoka, ul. Targowa 41, 07-410 Ostrołęka

75 217,06

100 pkt.

2.

,,SEMEN” Jarosław Semeniuk, 05- 802 Pruszków, ul. Paproci 3

77 451,32

97 pkt.

3.

,,ADMOR” „ P.H. Jerzy Moryto, 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 58, m.1

82 701,91

91 pkt.

Wszystkie złożone oferty, spełniły wymogi formalne. Wybrano, zgodnie z założonym kryterium oceny ofert – cena 100%, ofertę firmy, która za zamawiany przedmiot zamówienia, zaoferowała najniższą ceną . Jest to oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,SYGMA”,

mgr inż. Wojciech Nawłoka,

ul. Targowa 41, 07-410 Ostrołęka

Cena  brutto wybranej oferty: 75 217,06 zł

Słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych, 06/100gr

Zamawiający, poinformuje telefonicznie wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

Szczegóły w pliku do pobrania:

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę środków czystości do DPS Brańszczyk w 2018r. (Plik PDF, 105KB)