Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu rolniczego – Uwaga zmiana w roku produkcji ciągnika !!!

Brańszczyk, dnia 09.09.2019r

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu rolniczego

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, reprezentowany przez Dyrektora p. Jana Mroczkowskiego, działającego w imieniu Powiatu Wyszkowskiego, ul. Al. Róż 2, 07-200 Wyszków. NIP: 762-18-86-920. Tel do DPS Brańszczyk: (29) 742-14-14

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Przetarg odbędzie się w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk w dniu : 23.09.2019r. o godz. 11:00 w pokoju nr 3.

3. Miejsce i termin, w którym można będzie oglądać maszyny:

Maszyny będą wystawione na placu gospodarstwa DPS Brańszczyk w dniu: 17.09.2019r. w godz. od 7:00 do 15:00.

4. Informacje o sprzedawanym sprzęcie rolniczym:

L.p. Rodzaj sprzętu Rok prod. Nr inwentarzowy Ilość sztuk Cena wywoławcza w zł. Wadium w zł.
1. Beczka asenizacyjna 1991 5-59-591/3 1 800,00 80,00
2. Rozrzutnik 1991 5-59-591/2 1 1500,00 150,00
3. Opryskiwacz 1991 5-59-593/1 1 300,00 30,00
4. Rozdrabniacz – młynek 11 KW 1991 5-59-597/1 1 1000,00 100,00
5. Ciągnik rolniczy MF 1998
1988
7-74-746/2 1 2000,00 200,00
6. Brona ciągnikowa ,,3″ 5-590-2183/R/014 1 400,00 40,00
7. Sadzarka do ziemniaków 5-590-2192/R/004 1 700,00 70,00
8. Obsypnik ,,3″ do ziemniaków 5-591-2188/R/009 1 400,00 40,00
9. Kopaczka ciągnikowa do ziemniaków 5-591-2182/R/003 1 500,00 50,00
10. Pług ciągnikowy- 2 skibowy 5-590-2185/R/006 1 300,00 30,00
11. Kultywator 8-808-2180/R/001 1 200,00 20,00

5.Wadium na wybrany sprzęt rolniczy należy wpłacić do dnia: 23.09.2019r. do godz. 9:00 w kasie DPS Brańszczyk lub na konto: 46 8931 0003 0000 8152 2022 0007. Wniesienie wadium , uznane zostanie w przypadku wpływu wadium na konto DPS Brańszczyk w wyznaczonym terminie.

6. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi być zgodna z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Ogłoszenie , wzór formularza, dostępne będą w siedzibie DPS Brańszczyk pokój 3, oraz na stronie internetowej DPS Brańszczyk www.dpsbranszczyk.pl. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń DPS Brańszczyk.

7. Miejsce i termin złożenia oferty : ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk do dnia 23.09. 2019r. do godz. 9:00. Na kopercie należy umieścić napis ,,Oferta na zakup sprzętu rolniczego”.

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

9. Inne informacje:

a) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie określonym w pkt. 5, w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwota podana w kolumnie 7 powyższej tabeli. Wadium wnoszone jest w złotych polskich.

b) komisja wybierze ofertę, w której zaoferowano najwyższą cenę za sprzedawany sprzęt.

c) Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia maszyn.

d) Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

e) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyla się od zapłaty i odbioru sprzętu.

f) Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela p. Tadeusz Włodkowski – kierownik gospodarczy DPS, pod numerem tel: (29) 742 14 14 nr wewn. 50.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Brańszczyku

mgr Jan Mroczkowski

Formularz cenowy do pobrania (plik PDF, 56kb)


Uwaga!!!
W tabeli zawierającej informacje o sprzedawanym sprzęcie rolniczym podano niewłaściwą datę produkcji ciągnika rolniczego MF.
Wpisane było 1998r, powinno być 1988.

Brańszczyk, dnia 23.09.2019

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, reprezentowany przez Dyrektora p. Jana Mroczkowskiego, działającego w imieniu Powiatu Wyszkowskiego, ul. Al. Róż 2, 07-200 Wyszków, dziękuje serdecznie wszystkim oferentom, którzy okazali zainteresowanie przetargiem i złożyli oferty.

W kolumnie nr 7 przedstawiono najwyższe zaoferowane ceny za sprzedawany sprzęt.

L.p. Rodzaj sprzętu Rok prod. Nr inwentarzowy Ilość sztuk Cena wywoławcza w zł. Najwyższa zaoferowana cena w ofercie
1 2 3 4 5 6 7
1. Beczka asenizacyjna 1991 5-59-591/3 1 800,00 4500,00
2. Rozrzutnik 1991 5-59-591/2 1 1500,00 1888,00
3. Opryskiwacz 1991 5-59-593/1 1 300,00 388,00
4. Rozdrabniacz – młynek 11 KW 1991 5-59-597/1 1 1000,00 1100,00
5. Ciągnik rolniczy MF 1988 7-74-746/2 1 2000,00 13800,00
6. Brona ciągnikowa ,,3″ 5-590-2183/R/014 1 400,00 450,00
7. Sadzarka do ziemniaków 5-590-2192/R/004 1 700,00 Zaoferowana cena jest niższa niż wywoławcza, sprzedający odstąpił od sprzedaży
8. Obsypnik ,,3″ do ziemniaków 5-591-2188/R/009 1 400,00 452,00
9. Kopaczka ciągnikowa do ziemniaków 5-591-2182/R/003 1 500,00 555,50
10. Pług ciągnikowy- 2 skibowy 5-590-2185/R/006 1 300,00 400,00
11. Kultywator 8-808-2180/R/001 1 200,00 390,00

Odbiór zakupionego sprzętu nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT po przelaniu na konto

nr: 57 8931 0003 0000 8152 2022 0003 kwoty, stanowiącej różnicę pomiędzy zaoferowaną najwyższą ceną a wpłaconym wadium.

Załącznikiem do protokołu jest zbiorcze zestawienie złożonych ofert, dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Brańszczyku

mgr Jan Mroczkowski

Szczegóły w pliku do pobrania (Plik PDF, 258KB)

Dodaj komentarz