Z życia Domu

Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza”

W dniu 08 października 2020r. Powiat Wyszkowski podpisał z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie Umowę nr U.POWR.2.8-097/20 o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr: POWR.02.08.00-00-0100/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Celem projektu jest zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS oraz ochrona życia pensjonariuszy poprzez wsparcie personelu DPS w walce z pandemią COVID-19.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskie dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku wynosi 411 922,36 PLN
Dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa 76 832,22 PLN
Ogólnie na kwotę 488 754,58 PLN
Wsparcie jest finansowane w 84,28 % ze środków Unii Europejskiej i w 15,72% ze środków budżetu państwa.
Okres realizacji grantu od 01.06.2020r. do 30.11.2020r.

Grant obejmuje działania zapewniające właściwą i bezpieczną opiekę nad osobami przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie mieszkańców i personelu w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków Covid-19, w tym:
– wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 96 pracowników realizujących zadania bezpośredniej pracy z mieszkańcem (z wyłączeniem kadry medycznej),
– zakup jednorazowych środków ochrony osobistej dla 137 osób tj. 118 pracowniczek i 19 pracowników DPS w Brańszczyku,
– zakup sprzętu pomagającego w zapobieganiu i zwalczaniu Covid-19.

Realizacja grantu przyczyni się do zminimalizowania skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałania jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, tj. personelu DPS.

Dodaj komentarz