Z życia Domu

Fundusze Europejskie w walce z COVID-19 – pomoc DPS-ów – drugi nabór

Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”- II nabór.21 czerwca 2021r. przedstawiciele Powiatu Wyszkowskiego podpisali z Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie Umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

W dniu 21 czerwca 2021r. Powiat Wyszkowski podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia
w Warszawie Umowę nr COVID-19.02.07.111 o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” , w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS, ochrona życia pensjonariuszy poprzez wsparcie personelu DPS w walce z pandemią COVID-19, zminimalizowanie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, tj. personelu i mieszkańców DPS.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku wynosi 58 508,12 zł i jest finansowane w 84,17 % ze środków europejskich i w 15,83% ze środków dotacji celowej.
Okres realizacji Projektu trwa od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Grant został przyznany na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla 8 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, którzy zadeklarowali pracę w jednym miejscu pracy.
Przyznane środki pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Dodaj komentarz