Archiwum zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO – ZP/ZO/DPS/07/2013 na dostawy pieluchomajtek i podkładów dla dorosłych do DPS Brańszczyk w 2014r.

Brańszczyk, dnia  30.12.2013r

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO – ZP/ZO/DPS/07/2013 na dostawy pieluchomajtek i podkładów  dla dorosłych do DPS Brańszczyk w 2014r.

I. Zamawiający:     Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk działając   na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2013  poz. 907 z późn.zm.) ,  oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).,  zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na  dostawy pieluchomajtek i podkładów dla dorosłych  w/g asortymentu wyszczególnionego w formularzu asortymentowo- cenowym stanowiącym załącznik nr 2.

II. Wymagania  szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
1.) Wykonawca zobowiąże się do systematycznych dostaw pieluchomajtek i podkładów dla dorosłych w asortymencie, oszacowanych ilościach,  cenach określonych w formularzu asortymentowo- cenowym (załącznik nr 2). Załącznikiem nr 1 jest oferta do zapytania ofertowego.
3.)Ilość zamawianych pieluchomajtek, podkładów oszacowano na podstawie zużycia w roku 2013. Rzeczywiste wielkości dostaw pieluchomajtek, podkładów lub wkładek mogą ulegać niewielkim wahaniom  z powodu zmieniającej się ilości mieszkańców  DPS, schorzeń poszczególnym mieszkańców w czasie roku, oraz bieżącego zapotrzebowania. W przypadku ewentualnego zmniejszenia wielkości zamówienia, Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego z tego tytułu.
4.) Wykonawca zobowiąże się do dostarczenia przedmiotu umowy transportem własnym i na własny koszt do magazynu Zamawiającego, raz w miesiącu.
5.) Wykonawca dostarczy towar oznakowany znakiem CE, objęty odpowiednimi atestami oraz  spełniający wymogi norm jakościowych i technologii produkcji,  w tym  spełniający normy ISO  11948 -1  w zakresie chłonności.
6.) Wykonawca odbiera od Zamawiającego indywidualne dokumenty mieszkańca (zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze oraz kartę zaopatrzenia comiesięcznego 1 lub 2 razy w miesiącu).
7. Zamawiający wybrał sprawdzone w użytkowaniu podane w poniższej  tabeli marki pieluchomajtek/podkładów w relacji jakość – cena. Zamawiający prosi o wycenę w formularzu cenowym( z podanych poniżej) tej marki pieluchomajtek/podkładów, która jest najbardziej korzystna cenowo( najniższa) pod względem kosztów jakie zapłaci DPS i kosztów jakie ma ponieść mieszkaniec (ograniczone środki w dyspozycji). W formularzu cenowym należy w miejscu wykropkowanym wpisać markę oferowanych pieluchomajtek.

Szczegóły w plikach do pobrania.

Zapytanie ofertowe

Zestaw załączników

 

Dodaj komentarz