Archiwum zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe -Systematyczne dostawy pieczywa do DPS Brańszczyk w roku 2015

I. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, działając na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2013 , poz. 907 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)., zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na Systematyczne dostawy pieczywa do DPS Brańszczyk w okresie od 01.01.2015 do 31.12. 2015r.

II. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są: Systematyczne dostawy pieczywa do DPS Brańszczyk w 2015r. tj. od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia , asortyment i szacunkowe ilości opisano w formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2 ).Zamawiający informuje jednocześnie, iż podane w załączniku nr 2 , ilości pieczywa są ilościami maksymalnymi przy 100% ilości osób korzystających z wyżywienia. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wielkości dostaw o minus 20% z powodu zmieniającej się ilości osób korzystających z wyżywienia w stołówce DPS. W przypadku zmniejszenia wielkości dostaw , Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie należne Wykonawcy, którego ostateczna wartość będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych dostaw, potwierdzonych przez Zamawiającego i nie może przewyższać kwoty umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia z tego tytułu.
 2. Nazwa i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień ((CPV):Kod CPV 15811000-6 pieczywo
 3. Wykonawca, zobowiązuje się do dostarczenia świeżego pieczywa transportem własnym spełniającym wymogi HCCP i na własny koszt do magazynu odbiorcy, sześć razy w tygodniu do godz: 7:30, w asortymencie, ilościach, uzgodnionych wcześniej z osobą upoważnioną oraz cenach, określonych w formularzu asortymentowo- cenowym. W przypadku gdy dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy, każdorazowo wielkość następnej dostawy będzie uzgadniana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za kontakty w/s codziennych dostaw, będzie dietetyk DPS.
 4. Wyroby piekarnicze pszenne, żytnie i mieszane mają posiadać następujące cechy jakościowe:
  – foremny kształt( nie rozlany, nie zgnieciony, nie porozrywany),
  – skórkę nie oddzielającą się od miękiszu, nie zabrudzoną, nie spaloną.
  – miękisz suchy, o wyraźnie właściwej porowatości, bez zakalca, bez zanieczyszczeń oraz obecności grudek mąki lub soli,
  – miękisz o właściwym smaku ( nie gorzki, niezbyt kwaśnym, zbyt słonym lub niesłonym).Wyroby te powinny być bez uszkodzeń mechanicznych, bez śladów pleśni i obcych zapachów.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do magazynu, żądania wymiany lub reklamacji dostawy w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniej jakości lub świeżości pieczywa.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane dostawy, będącej sumą kwot wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych, przez ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
 7. Ceny pieczywa określone w formularzu cenowym, nie będą ulegały zmianom w okresie trwania umowy z zastrzeżeniem, przypadku ustawowej zmiany stawek podatku (VAT), lub korzystnych dla Zamawiającego zmian cenowych.
 8. Płatność za każda dostawę, realizowana będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury VAT.

III. Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy roku 2015 tj. od 01.01. 2015r do 31.12. 2015r.

Szczegóły w pliku do pobrania (Plik DOC, 68 KB)

Dodaj komentarz