Archiwum zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w roku 2015

ZP2/DPS/ZO/2014/ Brańszczyk, dnia: 27.11.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO
na systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w roku 2015

I. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, działając na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2013 , poz. 907 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)., zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na Systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w okresie od 01.01.2015 do 31.12. 2015r.

II. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są: Systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w 2015r. tj. od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia , asortyment i szacunkowe ilości opisano w formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2 ).Zamawiający informuje, iż podane w załączniku nr 2 ilości produktów mleczarskich, są ilościami maksymalnymi przy 100% ilości osób korzystających z wyżywienia. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wielkości dostaw o minus 20%, z powodu zmieniającej się ilości osób korzystających z wyżywienia w stołówce DPS. W przypadku zmniejszenia wielkości dostaw , Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie należne Wykonawcy, którego ostateczna wartość będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych dostaw, potwierdzonych przez Zamawiającego i nie może przewyższać kwoty umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia z tego tytułu.
 2. Nazwa i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):Kod CPV : 15500000 – 3 Produkty mleczarskie
 3. Wykonawca zobowiąże się dostarczać świeże produkty mleczarskie w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy telefonicznie lub faxem, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do współdziałania w tym zakresie jest dietetyk DPS
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany wyszczególnionego w załączniku nr 2 asortymentu, na inny o zbliżonych właściwościach ( w ramach wartości umowy), z uwagi na trudność przewidzenia ilości stosowanych diet w przeciągu roku.
 5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, spełniał wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. ,,O bezpieczeństwie żywności i żywienia” ( Dz. U. z 2006r. Nr 171 poz. 1225), oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 6. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania informacji na fakturach, określanych jako Handlowy Dokument Identyfikacyjny, zawierający informacje dotyczące producenta, datę produkcji i datę przydatności do spożycia.
 7.  W kolumnie ,,Przedmiot zamówienia” wskazano nazwy niektórych produktów, które najbardziej odpowiadają potrzebom Zamawiającego i są wypróbowanej jakości. Wykonawca może zaoferować produkt równoważny do wskazanego w formularzu, wówczas w rubryce ,,Uwagi”- formularza cenowego, wskaże jaki produkt oferuje i jest zobowiązany wykazać, że oferowany produkt posiada cechy ,,nie gorsze” od produktu preferowanego przez Zamawiającego, może jednak posiadać dodatkowe ,,lepsze cechy i właściwości”.
 8. Zamawiający wymaga, aby zamawiane produkty mleczarskie były świeże, z aktualnym terminem przydatności do spożycia ( co najmniej połowa okresu ważności przewidzianego dla danego produktu), opakowanie nieuszkodzone. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do magazynu, żądania wymiany lub reklamacji dostawy w przypadku: stwierdzenia złej jakości produktu( wygląd, smak, zapach), uszkodzonych opakowań jednostkowych, czy stwierdzonej nieprzydatności do spożycia. Odbioru jakościowego dokonuje pracownik Zamawiającego przy dostawie towaru.
 9. Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy spełniającym wymogi norm systemu HCCP. Wykonawca dostarczy produkty mleczarskie na własny koszt do magazynu Zamawiającego, trzy razy w tygodniu do godziny ósmej rano. Do obowiązków Wykonawcy należy także, wniesienie przedmiotu dostawy do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
 10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane dostawy, będącej sumą kwot wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych, przez ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
 11. Ceny produktów mleczarskich określone w formularzu cenowym, nie będą ulegały zmianom w okresie trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadku ustawowej zmiany stawek podatku (VAT), lub korzystnych dla Zamawiającego zmian cenowych.
 12. Płatność za każda dostawę, realizowana będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury VAT.

III. Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy roku 2015 tj. od 01.01. 2015r do 31.12. 2015r.

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia: 05.12.2014r. do godz. 10:00 w sekretariacie
Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk.
Na kopercie należy umieścić napis: OFERTA „ Zapytanie ofertowe” – ,,Systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w 2015r. „
– UWAGA: Nie otwierać przed: 05.12. 2014r przed godz: 10:15.
Ocena ofert odbędzie się w dniu: 05.12.2014r. godz: 10:15
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informacje o wynikach wyboru na stronie internetowej: www.dpsbranszczyk.pl., oraz prześle Wykonawcom wynik postępowania faxem.

Szczegóły w pliku do pobrania (Plik DOC, 96 KB)

Dodaj komentarz