Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2015 r.

Numer ogłoszenia: 394990 – 2014; data zamieszczenia: 02.12.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Dom Pomocy Społecznej , ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie, tel. 0-29 6794220, faks 0-29 7421414.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsbranszczyk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2015 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2015r. tj. od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 do SIWZ(dostępna na stronie www.dpsbranszczyk.pl) – formularz cenowy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.00.00-8, 15.11.00.00-2, 15.11.20.00-6, 15.13.11.30-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

Szczegóły w plikach do pobrania: 

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy (Plik DOC, 50 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ (Plik DOC, 197 KB)

 

Dodaj komentarz