Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – SYSTEMATYCZNE DOSTAWY PIECZYWA DO DPS BRAŃSZCZYK W 2015R

Dom Pomocy Społecznej
ul. Jana Pawła II 65
07-221 Brańszczyk
Tel/fax: (0-29) 742-14-14
e-mail: zamowienia@dpsbranszczyk.pl

Znak Sprawy ZP1 /DPS/ZO/2014                 

Dziękując za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004  (Dz.U. 2013 , poz. 907 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).,  
 w przedmiocie:

SYSTEMATYCZNE DOSTAWY  PIECZYWA  DO DPS BRAŃSZCZYK W  2015R
w okresie   od : 01.01.2015 r. do 31.12.2015r – informujemy, że w  niniejszym postępowaniu zostały złożone 4 oferty,  zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

 

Nr oferty Nazwa ( firma) lub nazwisko oraz adres ( siedziba) wykonawcy Kwota brutto oferty
1. „PIEKARNIA  IWA”S.C. Marek Żurawski&Radosław Wyszyński, 07-215 Obryte 191 41 077,55 zł
2. WYRÓB I SPRZEDAŻ PIECZYWA Wacław, Robert Brodzik S.C., 07-440 Goworowo,  ul. Głowackiego 1 40 851,00 zł
3. PIEKARNIA ,,WAWIE” W. Depta i S – ka – Spółka Jawna, 07-221 Brańszczyk,  ul. Przyjemna 2 42 668,50 zł
4. PIEKARNIA POPŁAWY S.C. Stanisław Krzyżewski, Anna Pochmara, Krzysztof Krzyżewski,  06—100 Pułtusk, ul. Polna 8 58 536,50 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrano ofertę firmy:

WYRÓB I SPRZEDAŻ PIECZYWA Wacław, Robert Brodzik S.C.,
07-440 Goworowo,  ul. Głowackiego 1

Cena brutto wybranej oferty:  40 851,00 zł.
Słownie:czterdzieści  tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100gr

Uzasadnienie wyboru:  wybór nastąpił na podstawie kryterium: najniższa cena – 100%, Wykonawca przedstawił, spośród ofert niepodlegających wykluczeniu i odrzuceniu, najniższą cenę i uzyskał maksymalną liczbę punktów – 100.
Zamawiający informuje, że umowa w/s wyżej wymienionego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż: 11.12.2014r

Szczegóły w pliku do pobrania: 

Ogłoszenie o wyniku postępowania (Plik DOC, 265 KB)

Dodaj komentarz