Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w 2015r.

Znak Sprawy ZP2/DPS/ZO/2014

Dziękując za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004  (Dz.U. 2013 , poz. 907 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)na : Systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w 2015r.

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu zostały złożone 2 oferty, są   to oferty firm:

Nr oferty Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres (siedziba) Wykonawcy Cena brutto złożonej oferty
w złotych
Liczba pkt przy kryterium najniższa cena 100%
1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
05- 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 5
86 118,20 83 pkt.
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe – Usługowe ,”MLEX” Sp. zo.o ,
07-200 Wyszków, ul. Komunalna 2
71 154,30 100 pkt.

 

 

 

 

 

 Wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe – Usługowe ,,MLEX” Sp. zo.o ,
07-200 Wyszków, ul. Komunalna 2

Cena brutto wybranej oferty: 71 154,30 zł
Słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery  złote, 30/100gr.

Wykonawca przedstawił ofertę  zgodną z wymaganiami Zamawiającego. Wyboru oferty dokonano  na podstawie przyjętego kryterium: cena- 100%,                                  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że  zawarcie umowy dotyczącej w/w postępowania nastąpi nie wcześniej niż:  15.12.2014r.

 

Zatwierdził:
Dyrektor DPS Brańszczyk  
mgr Danuta Ziomek

 

Szczegóły w pliku do pobrania: 

Ogłoszenie o wyniku postępowania (Plik PDF, 228 KB)

Dodaj komentarz