Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Brańszczyk: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2015r – III zadania

Zadanie nr I – Dostawy różnych produktów spożywczych w 2015r

Zadanie nr II – Dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej L w 2015r

Zadanie nr III – Dostawy produktów mrożonych w 2015r

Numer ogłoszenia: 255443 – 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie, tel. 0-29 6794220, faks 0-29 7421414.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsbranszczyk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych  do DPS Brańszczyk w 2015r – III zadania Zadanie nr I – Dostawy różnych produktów spożywczych w 2015r Zadanie nr II – Dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej L w 2015r Zadanie nr III – Dostawy produktów mrożonych w 2015r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych  do DPS Brańszczyk w 2015r. tj. w okresie  od 01.01.2015r do 31.12.2015r. Zadanie nr I – Dostawy różnych produktów spożywczych w 2015r Zadanie nr II – Dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej L w 2015r Zadanie nr III – Dostawy produktów mrożonych w 2015r. Zamówienie podzielono na trzy zadania. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie trzy zadania lub tylko na jedno z nich. Na każde z zadań przygotowano odrębny formularz asortymentowo cenowy , w druku oferty i projekcie umowy , należy wpisać odpowiedni numer i nazwę zadania, na które Wykonawca składa ofertę. Pozostałe załączniki obowiązują odpowiednio do każdego zadania ( na poszczególnych załącznikach należy wpisać nazwę i numer zadania) . 3.1.)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w załącznikach do SIWZ – formularz asortymentowo – cenowy (nr 2 -różne produkty spożywcze, 3- jaja, 4 – mrożonki) Przedmiot oraz wielkość zamówienia zostały określone na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 03.14.25.00-3, 15.89.60.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 •  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 5 do SIWZ) wg formuły spełnia-nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy winni wykazać wykonanie co najmniej dwóch zamówień, polegających na dostawie produktów spożywczych na które Wykonawca składa ofertę , wraz z załączeniem dowodów, że dostawy te wykonane zostały należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są: poświadczenie, oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa. Ocena tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 5 do SIWZ) wg formuły spełnia-nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 5 do SIWZ) wg formuły spełnia-nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności musi dysponować środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia. Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 5 do SIWZ) wg formuły spełnia-nie spełnia.

Szczegóły w plikach do pobrania: 

Ogłoszenie o zamówieniu (Plik PDF, 1.47 MB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ (Plik DOC, 407 KB)

 

Dodaj komentarz