Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2015r.

Brańszczyk, dnia 12.12.2014r  
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Znak Sprawy ZP 3/DPS/PN/2014        
                  
Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku dziękuje  za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie:  przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. ) w przedmiocie: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2015r.

W postępowaniu złożono 3 oferty, są to oferty firm:    

Nr oferty Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres (siedziba) Wykonawcy Kwota brutto złożonej oferty
w zł.
Liczba pkt.
1. Przedsiębiorstwo Handlowe AMD s.c.
A.M.K.J. Dobrzyńscy,
05-200 Wołomin,  ul. 1 Maja 90
156 798,000 88
2. Zakłady Mięsne ,,Jadów” Sp. zo.o.
Wójty 53, 05-280 Jadów
142 782,05 96
3. Zakłady Mięsne ,,Somianka” Andrzej Ruciński, 07-203 Somianka, Somianka 88 137 324,15 100

 

 

 

 

 

 

Zamawiający zgodnie z założonym kryterium oceny ofert wybrał ofertę firmy:

Zakłady Mięsne ,,Somianka” Andrzej Ruciński,
07-203 Somianka, Somianka 88

Cena brutto oferty: 137 324,15
Słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta piętnaście złotych,15 /100 gr

Uzasadnienie wyboru:  wybór nastąpił na podstawie kryterium: najniższa cena –100%.

Wykonawca przedstawił, spośród ofert niepodlegających wykluczeniu i odrzuceniu, najniższą cenę brutto i uzyskał maksymalną liczbę punktów – 100.
Zamawiający informuje, że umowa w/s wyżej wymienionego zamówienia zostanie zawarta  nie wcześniej niż. : 18.12.2014r.
                                                                                                                     

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku  
mgr Danuta Ziomek

Szczegóły w pliku do pobrania: 

Ogłoszenie o wyniku postępowania (Plik PDF, 223 KB)

 

Dodaj komentarz