Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Brańszczyk: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2015 r.

Numer ogłoszenia: 414862 – 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 394990 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie, tel. 0-29 6794220, faks 0-29 7421414.
 2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2015 r.
 2. Rodzaj zamówienia: Dostawy.
 3. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2015r. tj. od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 do SIWZ(dostępna na stronie www.dpsbranszczyk.pl) – formularz cenowy.
 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.00.00-8, 15.11.00.00-2, 15.11.20.00-6, 15.13.11.30-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 2. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2014.
 2. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
 3. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
 4. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  Zakłady Mięsne SOMIANKA – Andrzej Ruciński, Somianka 88, 07-203 Somianka, kraj/woj. mazowieckie.
 5. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 129728,48 PLN.
 6. INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 137324,15
 • Oferta z najniższą ceną: 137324,15 / Oferta z najwyższą ceną: 156798,00
 • Waluta: PLN.

Szczegóły w pliku do pobrania: 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Plik PDF, 279 KB)

Dodaj komentarz