Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych

Brańszczyk: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2015r – III zadania

Zadanie nr I – Dostawy różnych produktów spożywczych w 2015r

Zadanie nr II – Dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej L w 2015r

Zadanie nr III – Dostawy produktów mrożonych w 2015r.

Numer ogłoszenia: 422842 – 2014;

data zamieszczenia: 31.12.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 255443 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie, tel. 0-29 6794220, faks 0-29 7421414.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2015r – III zadania Zadanie nr I – Dostawy różnych produktów spożywczych w 2015r Zadanie nr II – Dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej L w 2015r Zadanie nr III – Dostawy produktów mrożonych w 2015r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2015r. tj. w okresie od 01.01.2015r do 31.12.2015r. Zadanie nr I – Dostawy różnych produktów spożywczych w 2015r ,Zadanie nr II – Dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej L w 2015r, Zadanie nr III – Dostawy produktów mrożonych w 2015r. Zamówienie podzielono na trzy zadania. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie trzy zadania lub tylko na jedno z nich. Na każde z zadań przygotowano odrębny formularz asortymentowo cenowy , w druku oferty i projekcie umowy , należy wpisać odpowiedni numer i nazwę zadania, na które Wykonawca składa ofertę. Pozostałe załączniki obowiązują odpowiednio do każdego zadania ( na poszczególnych załącznikach należy wpisać nazwę i numer zadania) . 3.1.)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w załącznikach do SIWZ – formularz asortymentowo – cenowy (nr 2 -różne produkty spożywcze, 3- jaja, 4 – mrożonki) Przedmiot oraz wielkość zamówienia zostały określone na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Szczegóły w pliku do pobrania: 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Plik PDF, 656 KB)

Dodaj komentarz