Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY – dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2015r

Brańszczyk, dnia 29.12.2014r
                            
Znak Sprawy ZP5/DPS/ZO/2014/                       
Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku,  dziękuje za udział w otwartym zapytaniu ofertowym poniżej kwoty 30 tys. EURO na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2015r., przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2013 , poz. 907 ze zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)
Zamawiający informuje, że do godziny 10:00 wpłynęło  7 ofert . Są to oferty firm:

Nr oferty Nazwa i adres firmy
Kwota brutto oferty (zł)
1. JACK Spółka Jawna, Kardasz, Rogowski, 15-264 Białystok, ul.Ciołkowskiego 2 72 030,20
2. „SEMEN” Jarosław Semeniuk, 05- 802 Pruszków, ul. Paproci 3 61 316,12
3. „ADMOR” P.H. Jerzy Moryto, 26-600 Radom, ul. Wierzbicka 58, m.1 61 905,18
4. AGAPIT Sp. zo.o., 10-302 Olsztyn, ul. Marii Zientary – Malewskiej 26 73 773,65
5. „MIMAR” Maria Głębocka, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Małkińska 53 85 559,00
6. Firma Handlowa „RAMIS” Krzysztof  Swaczyna, ul. Harcerska 36, 07-300 Ostrów Maz. 64 396,84
7. IPSON Sp. zo.o., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa 75 171,77

 

 

 

 

 

 

 Wszystkie złożone oferty spełniły wymogi formalne. Wybrano ofertę  firmy, która za zamawiany  przedmiot zamówienia, zaoferowała najniższą ceną . Jest to oferta firmy:   
,,SEMEN” Jarosław Semeniuk, 05- 802 Pruszków, ul. Paproci 3
Cena  brutto wybranej oferty:  61 316,12 zł
Słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta szesnaście złotych, 12/100gr.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zawarcie umowy dotyczącej w/w zamówienia nastąpi nie wcześniej, niż w dniu 31 .12.2014r.

Szczegóły w pliku do pobrania: 

Ogłoszenie o wyborze oferty (Plik PDF, 257 KB)

 

Dodaj komentarz