Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – Znak Sprawy ZP4/DPS/PN/2014 – III zadania

Brańszczyk, dnia 22.12.2014r.

Znak Sprawy ZP4/DPS/PN/2014

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku dziękuje za udział i złożenie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. Z 2013 poz. 907 ze. zm.), w przedmiocie:
Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2015r. – III zadania

Zadanie nr I ,,Dostawy różnych produktów spożywczych w 2015r.

Zamawiający informuje, że w w/w zadaniu nr I zostały złożone  2  oferty, są to oferty firm:

Nr oferty Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres (siedziba) Wykonawcy Kwota brutto złożonej oferty
w zł.
Liczba pkt cena 100%
1. PPH ,,POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20A, 62-800 Kalisz
119440,43 89
2. Hurt i Detal, Art. Spożywczo – rolne, Anna Siekierko
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 24
105950,51 100

 

 

 

 

 

Złożone oferty spełniły warunki zawarte w SIWZ. Wybrano ofertę firmy:

Hurt i Detal, Art. Spożywczo – Rolne, Anna Siekierko
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 24

Cena brutto wybranej oferty:  105 950,51zł
Słownie: sto pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 51/100gr.

Zadanie nr II ,,Dostawy świeżych jaj kurzych klasy  wagowej L w 2015r”

Zamawiający informuje, że w w/w  zadaniu  zostały złożone  4  oferty, są to oferty firm:
Nr oferty

Nr oferty Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres (siedziba) Wykonawcy Kwota brutto złożonej oferty
w zł.
Liczba pkt cena 100%
1. Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne – Patrycja Ćwik – Garwarska, ul. Wyszkowska 5A, 07-205 Rząśnik 9 135,00 100
2. ,,LEWIAN”Wiesław Leoniuk
17-300 Siemiatycze, Baciki Bliższe 101
12 000,00 76
3. ,,INVEST MICHEL” Mariola Michelis, Marek Michelis SP. J. Kobierne 44A, 05- 311 Dębe Wielkie 10 200,00 90
4. Hurt i Detal, Art. Spożywczo – rolne, Anna Siekierko
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 24
10 500,00 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niestety oferta Wykonawcy  nr 4 nie  potwierdziła spełniania warunków udziału w postępowaniu zawartych w SIWZ i została wykluczona .Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Postawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r.  poz. 907, ze zm.)

Zamawiający zgodnie z założonym kryterium oceny ofert w zadaniu nr II,  wybrał ofertę firmy:
Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne
Patrycja Ćwik – Garwarska, ul. Wyszkowska 5A, 07-205 Rząśnik

Cena brutto wybranej oferty: 9135,00 zł
Słownie: dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć  złotych , 00/gr

 

Zadanie nr III ,,Dostawy produktów mrożonych w 2015r.

”Zamawiający informuje, że w w/w zadaniu  zostały złożone  3  oferty, są to oferty firm:

Nr oferty Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres (siedziba) Wykonawcy Kwota brutto złożonej oferty
w zł.
Liczba pkt
cena 100%
1. ,,MILAND” Sp. zo.o.Dział Gastronomia
15-111 Białystok, Al. 1000-lecia P.P.4
2137,90 96
2. Marywilska sp.zo.o., 03-228 Warszawa,  
ul. Marywilska 26 lok.1, Oddział 05-260 Marki,
ul. Bandurskiego 90
2057,49 100
3. Hurt i Detal, Art. Spożywczo – rolne, Anna Siekierko
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 24
2356,00 87

 

 

 

 

 

 
Złożone oferty spełniły warunki zawarte w SIWZ.
Zamawiający zgodnie z założonym kryterium oceny ofert w zadaniu nr III  wybrał ofertę firmy:

Marywilska sp.zo.o., 03-228 Warszawa,  
ul. Marywilska 26 lok.1, Oddział 05-260 Marki, ul. Bandurskiego 90

Cena brutto wybranej oferty: 2057,49 zł
Słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt  siedem złotych  złotych , 49/100gr      
 
Uzasadnienie wyboru: wybór nastąpił na podstawie kryterium: cena- 100%,  w/w  Wykonawcy przedstawili oferty z  najniższą ceną, zgodną z wymaganiami SIWZ i ustawy Pzp.                                       
Jednocześnie Zamawiający informuje, że  zawarcie umów dotyczących w/w postępowania nastąpi nie wcześniej niż 30.12.2014r.:
 

Szczegóły w pliku do pobrania: 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Plik PDF, 540 KB)

Dodaj komentarz