Archiwum zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. EURO na systematyczne dostawy pieczywa do DPS Brańszczyk w 2016r.

ZP1/DPS/ZO/2015/

Brańszczyk, dnia: 16 .11.2015r.

I. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, działając   na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004  (Dz.U. 2013 , poz. 907 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).,   zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na  Systematyczne dostawy pieczywa  do DPS Brańszczyk  w okresie od 01.01.2016 do 31.12. 2016r.

II. Wymagania  szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są: Systematyczne dostawy pieczywa  do DPS Brańszczyk w 2015r. tj.  od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia , asortyment i szacunkowe ilości opisano w formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2 ).Zamawiający informuje jednocześnie,  iż podane w  załączniku  nr 2 , ilości pieczywa są ilościami maksymalnymi przy 100% ilości osób korzystających z wyżywienia. Zamawiający zastrzega  możliwość zmniejszenia wielkości dostaw o minus 20% z powodu zmieniającej się ilości osób korzystających z wyżywienia w stołówce DPS. W przypadku zmniejszenia wielkości dostaw ,  Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie należne Wykonawcy, którego ostateczna wartość będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych dostaw, potwierdzonych przez Zamawiającego i nie może przewyższać kwoty umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały  roszczenia z tego tytułu.
 2. Nazwa i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień ((CPV):Kod CPV 15811000-6 pieczywo
 3. Wykonawca, zobowiązuje się do dostarczenia świeżego pieczywa transportem własnym spełniającym wymogi  HCCP  i na własny koszt do magazynu odbiorcy, sześć razy w tygodniu do godz: 7:30,  w asortymencie, ilościach, uzgodnionych wcześniej z osobą upoważnioną oraz cenach, określonych w formularzu asortymentowo- cenowym. W przypadku gdy dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy, każdorazowo wielkość następnej dostawy  będzie uzgadniana pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcą. Osobą  odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za kontakty w/s codziennych dostaw, będzie dietetyk DPS.
 4. Wyroby piekarnicze pszenne, żytnie i mieszane mają posiadać następujące cechy jakościowe:
  – foremny kształt( nie rozlany, nie zgnieciony, nie porozrywany),
  – skórkę nie oddzielającą się od miękiszu, nie zabrudzoną, nie spaloną.
  – miękisz suchy, o wyraźnie właściwej porowatości, bez zakalca, bez zanieczyszczeń oraz obecności grudek mąki lub soli,
  – miękisz o właściwym smaku ( nie gorzki, niezbyt kwaśnym, zbyt słonym lub niesłonym).
  Wyroby te powinny być bez uszkodzeń mechanicznych, bez śladów pleśni i obcych zapachów.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do magazynu, żądania wymiany lub reklamacji dostawy w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniej jakości lub świeżości pieczywa.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane dostawy, będącej sumą kwot  wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych, przez ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
 7. Ceny pieczywa określone w formularzu cenowym, nie będą ulegały zmianom w okresie trwania umowy z zastrzeżeniem, przypadku ustawowej zmiany stawek podatku (VAT), lub korzystnych dla Zamawiającego zmian cenowych.
 8. Płatność za każda dostawę, realizowana będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury VAT.

III. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy roku 2016 tj. od 01.01. 2016r do 31.12. 2016r.

Pobierz szczegóły zapytania (Plik PDF, 161 KB)

 

Dodaj komentarz