Archiwum zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. EURO na systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w 2016r.

ZP2/DPS/ZO/2015/

Brańszczyk, dnia: 16.11.2015r.                                                           

I. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, działając   na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004  (Dz.U. 2013 , poz. 907 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).,   zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na  Systematyczne dostawy produktów mleczarskich  do DPS Brańszczyk  w okresie od 01.01.2016 do 31.12. 2016r.

II. Wymagania  szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są: Systematyczne dostawy produktów mleczarskich  do DPS Brańszczyk w 2016r. tj.  od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia , asortyment i szacunkowe ilości opisano w formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2 ).Zamawiający informuje,  iż podane w  załączniku  nr 2  ilości produktów mleczarskich, są ilościami maksymalnymi przy 100% ilości osób korzystających z wyżywienia. Zamawiający zastrzega  możliwość zmniejszenia wielkości dostaw o minus 20%, z powodu zmieniającej się ilości osób korzystających z wyżywienia w stołówce DPS. W przypadku zmniejszenia wielkości dostaw ,  Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie należne Wykonawcy, którego ostateczna wartość będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych dostaw, potwierdzonych przez Zamawiającego i nie może przewyższać kwoty umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały  roszczenia z tego tytułu.
 2. Nazwa i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień ((CPV):Kod CPV : 15500000 – 3 Produkty mleczarskie
 3. Wykonawca zobowiąże się dostarczać świeże produkty mleczarskie w ilościach i terminach  określonych przez Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy telefonicznie lub faxem, zgodnie  z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do   współdziałania w tym zakresie jest dietetyk DPS
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany wyszczególnionego w załączniku nr 2  asortymentu, na inny o zbliżonych właściwościach ( w ramach wartości umowy), z uwagi na trudność przewidzenia ilości stosowanych diet w przeciągu  roku.
 5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, spełniał wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. ,,O bezpieczeństwie żywności i żywienia”  ( Dz. U. z 2006r. Nr 171 poz. 1225), oraz obowiązujących aktów  wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 6. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania informacji na fakturach, określanych jako  Handlowy Dokument Identyfikacyjny,  zawierający informacje dotyczące producenta, datę produkcji i datę przydatności do spożycia.
 7. W kolumnie ,,Przedmiot zamówienia” wskazano nazwy niektórych produktów, które najbardziej odpowiadają potrzebom Zamawiającego i są wypróbowanej jakości. Wykonawca  może zaoferować produkt równoważny do wskazanego w formularzu, wówczas w rubryce ,,Uwagi”- formularza cenowego, wskaże jaki produkt  oferuje i jest zobowiązany  wykazać,  że oferowany produkt posiada cechy ,,nie gorsze” od produktu preferowanego przez Zamawiającego, może jednak posiadać dodatkowe ,,lepsze cechy i właściwości”.
 8. Zamawiający wymaga, aby zamawiane produkty mleczarskie były świeże, z aktualnym  terminem przydatności do spożycia ( co najmniej połowa okresu ważności przewidzianego dla danego produktu), opakowanie nieuszkodzone. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do magazynu, żądania wymiany lub reklamacji dostawy  w przypadku:  stwierdzenia złej jakości produktu( wygląd, smak, zapach), uszkodzonych opakowań jednostkowych, czy stwierdzonej nieprzydatności do spożycia. Odbioru jakościowego dokonuje pracownik Zamawiającego przy dostawie towaru.
 9. Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy spełniającym wymogi norm systemu   HCCP.  Wykonawca dostarczy produkty mleczarskie na własny koszt do magazynu Zamawiającego, trzy razy  w tygodniu do godziny ósmej rano. Do obowiązków Wykonawcy należy także,  wniesienie przedmiotu dostawy do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
 10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane dostawy, będącej sumą kwot  wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych, przez ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
 11. Ceny produktów mleczarskich określone w formularzu cenowym, nie będą ulegały zmianom w okresie trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadku ustawowej zmiany stawek podatku (VAT), lub korzystnych dla Zamawiającego zmian cenowych.
 12. Płatność za każda dostawę, realizowana będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury VAT.

III. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy roku 2016 tj. od 01.01. 2016r do 31.12. 2016r.

Pobierz szczegóły zapytania (Plik PDF, 154 KB)

Dodaj komentarz