Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu – Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2016r.

Numer ogłoszenia: 318304 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie, tel. 0-29 6794220, faks 0-29 7421414.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsbranszczyk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2016r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2016r. tj. od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz cenowy..
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.00.00-8, 15.11.00.00-2, 15.11.20.00-6, 15.13.11.30-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Szczegóły w plikach do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu (Plik PDF, 1045 KB)

SIWZ wraz z załącznikami (Plik PDF, 253 KB)

Dodaj komentarz