Archiwum zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. EUR na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w roku 2016

Brańszczyk, dnia: 09.12 .2015r.

ZP5/DPS/ZO/2015/

I. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, działając   na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2013 , poz. 907 ze zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).,   zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na   dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2016r.

 

II. Wymagania  szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są: Dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2016r. tj.   od 01.01.2016r. do  31.12.2016r.
 2. Nazwa i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień ((CPV): Kod CPV 39830000-9- Środki czyszczące;  33760000-5 Papier toaletowy, ręczniki do rąk; 39831250-3 – roztwory myjące;   33700000 – 7 produkty do pielęgnacji ciała
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – formularz cenowy.
 4. Wykonawca zobowiąże się dostarczać środki czystości w ilościach, asortymencie i terminach  określonych przez Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy faksem lub telefonicznie przez Zamawiającego w miarę bieżącego zapotrzebowania.  Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do   współdziałania w tym zakresie jest magazynier DPS.
 5. Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy i na jego koszt do magazynu Zamawiającego raz w miesiącu, po wcześniejszym złożeniu zamówienia . Zamawiający wymaga, aby Dostawca złożył dostarczane środki czystości w miejscu wskazanym przez magazyniera.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo,  do zamiany ilości wyszczególnionego w załączniku nr 2  asortymentu na inny, jeśli wynikać to będzie  ze zwiększonego zapotrzebowania na dany środek czystości, w zamian zmniejszając ilość innego środka – po cenach wykazanych w formularzu cenowym.  Zamiana ilości danego asortymentu , możliwa będzie w kwocie wartości na jaką zawarto umowę.
 7. Wykonawca wraz z dostawą środków czystości złoży karty charakterystyki, wymagane dla  poszczególnych środków chemicznych i dezynfekujących.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo, nie przyjęcia do magazynu, żądania wymiany lub reklamacji dostawy środków czystości w  asortymencie  niezgodnym z zamówieniem, lub dostawy środków w uszkodzonych opakowaniach jednostkowych lub złej jakości.
 9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane dostawy, będącej sumą kwot  wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych, przez ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
 10. Ceny podane w ofercie, są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy i nie będą podlegać waloryzacji. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT, Zamawiający przewiduje zmianę umowy w formie aneksu do zawartej umowy.
 11. Płatność za każda dostawę, realizowana będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni,  od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury VAT.
 12. Wykonawca może zgłaszać się do Zamawiającego,  o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie  – faxem na numer  (29) 742-14-14
 13. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie  wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.dpsbranszczyk.pl bez wskazania źródła zapytania.

 

III.  Termin realizacji zamówienia:

rok 2016 tj. od 01.01. 2016r do 31.12. 2016r.

 

IV. Miejsce i termin  złożenia oferty:

Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia: 21.12.2015r. do godz. 10:00 w sekretariacie
Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk.
Na kopercie należy umieścić napis: ,,Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości do DPS Brańszczyk w 2016r.” Nie otwierać przed: 21.12.2015r. przed  godz. 10.15.
W lewym górnym rogu koperty należy zamieścić pieczątkę Wykonawcy.
Otwarcie i ocena ofert odbędzie się w dniu: 21.12.2015r. godz: 10:15
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o wynikach wyboru  na stronie internetowej: www.dpsbranszczyk.pl, oraz prześle Wykonawcom wynik postępowania faxem.

 

V. Kryterium oceny ofert: cena – 100%

 

VI. Termin związania ofertą: 30 dni.

 

VII. Osoba do kontaktów ze strony DPS: Włodkowski Tadeusz – Kierownik gospodarczy

 

VIII. Sposób obliczenia ceny:

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty  związane z realizacją  przedmiotu zamówienia. Podana w formularzu  cenowym – cena  brutto jest ceną, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zamówiony przedmiot zamówienia .Przedstawiona cena brutto powinna zawierać cenę netto powiększoną o podatek VAT.  Cena musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający prosi Wykonawców o wyliczenie cen w sposób podany w formularzu cenowym tj., szacowaną ilość sztuk mnożymy przez cenę jednostkową brutto. Suma poszczególnych kwot brutto z pozycji formularza cenowego będzie  ceną brutto w/w zamówienia.

 

IX. Termin płatności:

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

X. Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej www.dpsbranszczyk.pl

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Druk oferty  – załącznik nr 1
 2. Formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr 2
 3. Wzór umowy – załącznik nr 3

Dokumenty jakie powinien złożyć Wykonawca:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Wypełniony druk oferty
 3. Wypełniony formularz asortymentowo cenowy
 4. Parafowany  wzór umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Szczegóły zapytania w plikach do pobrania:

Zapytanie ofertowe (Plik PDF, 58 KB)

Załączniki do zapytania ofertowego (Plik DOC, 98 KB)

Pytania wykonawcy i odpowiedzi zamawiającego (Plik PDF, 79 KB)

Dodaj komentarz