Archiwum zamówień publicznych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2016r.

Numer ogłoszenia: 345316 – 2015;

Data zamieszczenia: 16.12.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318304 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie, tel. 0-29 6794220, faks 0-29 7421414.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2016r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2016r. tj. od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz cenowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.00.00-8, 15.11.00.00-2, 15.11.20.00-6, 15.13.11.30-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.P.H.U. WAGAT Sp. J. Wielogórscy, ul. Gdańska 95, 07-100 Węgrów, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 132997,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 123553,19
Oferta z najniższą ceną: 123553,19 / Oferta z najwyższą ceną: 133841,40
Waluta: PLN .

Szczegóły w plikach do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu (Plik PDF, 110 KB)

Dodaj komentarz

Skip to content