Archiwum zamówień publicznych

Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2017 r – II zadania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 365257 – 2016 z dnia 2016-12-13 r.

Brańszczyk: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych  do DPS Brańszczyk w 2017 r – II zadania

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych – nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający – nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania – nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających – nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 29606400000, ul. ul. Jana Pawła II  65, 07221   Brańszczyk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-29 6794220, e-mail zamowienia@dpsbranszczyk.pl, faks 0-29 7421414.

Adres strony internetowej (URL): www.dpsbranszczyk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa