Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – Systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w 2014r.

Brańszczyk, dnia 06.12.2013r

Znak Sprawy ZP/DPS/04/2013                         
 
Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, dziękuje za udział i złożenie oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. Z 2013 poz. 907 ze. zm.), w przedmiocie:

Systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w 2014r.

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu została złożona   1 oferta, jest  to oferta firmy:

Nr oferty  Nazwa ( firma) lub nazwisko oraz adres (siedziba) wykonawcy Cena brutto złożonej oferty
w złotych
Liczba pkt przy kryterium najniższa cena 100%
 1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
05- 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 5
 88 750,70  100

 
Wykonawca przedstawił ofertę  zgodną z wymaganiami SIWZ i ustawy Pzp.

Wyboru oferty dokonano  na podstawie przyjętego kryterium: cena – 100%,

Cena brutto wybranej oferty: 88 750,70 zł

Słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych, 70/100gr.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że  zawarcie umowy dotyczącej w/w postępowania nastąpi nie wcześniej niż:  12.12.2013r.

Szczegóły do pobrania w pliku PDF

 

Dodaj komentarz