Archiwum zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w roku 2014r.

Brańszczyk, dnia  10.12.2013r.
 
ZP/ZO/DPS/06/2013/

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO na dostawy środków czystości   do DPS Brańszczyk w roku 2014

I. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, działając   na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2013 , poz. 907 ze zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. Nr 157, poz.1240), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).,   zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia propozycji cenowej na   dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk
II. Wymagania  szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
1.) Przedmiotem zamówienia są: Dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2014r. tj.   od 01.01.2014r. do  31.12.2014r.
2.) Nazwa i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień ((CPV): Kod CPV 39830000-9- Środki czyszczące;  33760000-5 Papier toaletowy, ręczniki do rąk;     39831250-3 – roztwory myjące;   33700000 – 7 produkty do pielęgnacji ciała
3.)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w załączniku
 nr 2 do zapytania ofertowego – formularz cenowy.
4) Wykonawca zobowiąże się dostarczać środki czystości w ilościach, asortymencie i terminach  określonych przez Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy faksem lub telefonicznie przez Zamawiającego w miarę bieżącego zapotrzebowania.  Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do   współdziałania w tym zakresie jest magazynier DPS.
5.) Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy i na jego koszt do magazynu Zamawiającego raz w miesiącu, po wcześniejszym złożeniu zamówienia . Zamawiający wymaga, aby Dostawca złożył dostarczane środki czystości w miejscu wskazanym przez magazyniera.
6.)  Zamawiający zastrzega sobie, prawo do zamiany ilości wyszczególnionego w załączniku nr 2  asortymentu na inny, jeśli wynikać to będzie  ze zwiększonego zapotrzebowania na dany środek czystości, w zamian zmniejszając ilość innego środka – po cenach wykazanych w formularzu cenowym.  Zamiana ilości danego asortymentu możliwa będzie w kwocie wartości na jaką zawarto umowę.
7.)Wykonawca wraz z dostawą środków czystości złoży karty charakterystyki, wymagane dla  poszczególnych środków chemicznych i dezynfekujących.
8.) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do magazynu, żądania wymiany lub reklamacji dostawy środków czystości w  asortymencie  niezgodnym z zamówieniem lub dostawy środków w uszkodzonych opakowaniach lub złej jakości.
9.)  Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane dostawy, będącej sumą kwot  wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych, przez ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
10.)Ceny podane w ofercie, są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy i nie będą podlegać waloryzacji. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT, Zamawiający przewiduje zmianę umowy w formie aneksu do zawartej umowy.
l1.) Płatność za każda dostawę realizowana będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni,  od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury VAT.

 

Szczegóły w plikach do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Zestaw załączników do zapytania ofertowego

Pytanie wykonawcy

Pytanie wykonawcy nr. 2

 

 

Dodaj komentarz