Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2014r -zadanie nr I ; Systematyczne dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej L w 2014r. – zadanie nr II.

Numer ogłoszenia: 517732 – 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 476168 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie, tel. 0-29 6794220, faks 0-29 7421414.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych  do DPS Brańszczyk w 2014r -zadanie nr I ; Systematyczne dostawy świeżych jaj  kurzych klasy wagowej L w 2014r. – zadanie nr II..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie podzielono na dwa zadania. Wykonawca może złożyć oferty na dwa zadania lub tylko na jedno z nich. Na każde z zadań przygotowano odrębny formularz cenowy i odrębny wzór umowy. Pozostałe załączniki obowiązują odpowiednio do każdego zadania ( na poszczególnych załącznikach należy wpisać nazwę i numer zadania) . Opis przedmiotu zamówienia do zadania nr I :Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych  do DPS Brańszczyk w 2014r – zadanie nr I Nazwa i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień ((CPV) : 15800000- 6 Różne produkty spożywcze 1.)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w załączniku  nr 2 do SIWZ – formularz cenowy. Przedmiot oraz wielkość zamówienia zostały określone na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy. 2.) Wykonawca zobowiąże się dostarczać produkty spożywcze w ilościach i terminach  określonych przez Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy faxem lub telefonicznie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.  Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do   współdziałania w tym zakresie jest dietetyk DPS. 3. Zamawiający informuje, iż podane w formularzu asortymentowo- cenowym (zał. nr 2) ilości produktów są ilościami maksymalnymi, przy 100% osób korzystających z wyżywienia. Zamawiający zastrzega,  możliwość zmniejszenia wielkości dostaw o minus 20% z powodu zmieniającej się ilości osób korzystających z wyżywienia w stołówce DPS. W przypadku zmniejszenia wielkości dostaw o 20%,  Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie należne Wykonawcy, którego ostateczna wartość będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych dostaw, potwierdzonych przez Zamawiającego i nie może przewyższać kwoty umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały  roszczenia z tego tytułu. 4.)Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany wyszczególnionego w załączniku nr 2 do SIWZ asortymentu na inny o zbliżonych właściwościach ( w ramach wartości umowy), z uwagi na trudność przewidzenia ilości stosowanych diet w ciągu roku. 5.) Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia   ( Dz. U. z 2006r. Nr 171 poz. 1225) oraz obowiązujących aktów  wykonawczych wydanych na jej podstawie. 6.) Każda dostarczona faktura będzie zawierała informacje określone jako  – Handlowy Dokument Indentyfikacyjny. 7.) W kolumnie : Przedmiot zamówienia, wskazano nazwy niektórych produktów, które najbardziej odpowiadają potrzebom Zamawiającego i są wypróbowanej jakości. Wykonawca  może zaoferować produkt równoważny do wskazanego w SIWZ, wówczas w rubryce – Uwagi – formularza cenowego, wskaże jaki produkt spożywczy  oferuje i jest zobowiązany  wykazać,  że oferowany produkt posiada cechy – nie gorsze- od produktu preferowanego przez Zamawiającego, może jednak posiadać dodatkowe – lepsze cechy i właściwości . 8.) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do magazynu, żądania wymiany lub reklamacji dostawy w przypadku:  stwierdzenia złej jakości produktu( wygląd, smak, zapach), uszkodzonych opakowań jednostkowych, czy stwierdzonej nieprzydatności do spożycia, niezgodnej z zamówieniem gramatury opakowań. 9.) Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy spełniającym wymogi określone przepisami sanitarnymi, i na jego koszt do magazynu Zamawiającego raz w tygodniu, w godzinach pracy DPS tj. od 7:00 do 15.00. Wykonawca zobowiąże się do wniesienia partii zamawianego towaru  do miejsca wskazanego przez magazyniera. 10.) Zamawiający podając gramaturę opakowań produktów spożywczych zaznacza, że preferuje taką wielkość opakowań. Dopuszcza jednak opakowania o blisko  zbliżonej gramaturze np. 50 g  dopuszcza się 60g , 370 g dopuszcza się 400g. 11.)  Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane dostawy będącej sumą kwot  wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych przez ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym. 12.) Ceny  produktów spożywczych określone w formularzu cenowym nie będą ulegały zmianom w okresie trwania umowy z zastrzeżeniem przypadku ustawowej zmiany stawek podatku (VAT).  13.) Płatność za każdą dostawę realizowana będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni , od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury VAT.  Opis przedmiotu zamówienia do zadania nr II : Systematyczne dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej L  do DPS Brańszczyk w 2014r – zadanie nr II. Nazwa i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień ((CPV) : 03142500 – 3 :  jaja kurze 1. Wykonawca zobowiąże się do systematycznych dostaw świeżych jaj kurzych klasy wagowej L do DPS Brańszczyk , wg bieżącego zapotrzebowania. Szacunkową ilość  w skali roku przedstawiono w  załączniku nr 3- formularz cenowy. Zamawiający informuje, iż podane w formularzu asortymentowo- cenowym (zał. nr 3) ilości produktów są ilościami maksymalnymi, przy 100% osób korzystających z wyżywienia. Zamawiający zastrzega,  możliwość zmniejszenia wielkości dostaw o minus 20% z powodu zmieniającej się ilości osób korzystających z wyżywienia w stołówce DPS. W przypadku zmniejszenia wielkości dostaw o 20%,  Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie należne Wykonawcy, którego ostateczna wartość będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych dostaw, potwierdzonych przez Zamawiającego i nie może przewyższać kwoty umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały  roszczenia z tego tytułu. 2. Zamówienie na dostawę, określające jej wielkość będzie składane faxem lub telefonicznie przez magazyniera DPS. 3. Dostarczane jaja kurze mają być świeże, z  czystą, nie uszkodzoną skorupką,  białko powinno być przezroczyste i klarowne. 4. Wykonawca wraz z ofertą złoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii o dopuszczeniu fermy do produkcji jaj konsumpcyjnych  i kopię Decyzji o zatwierdzeniu zakładu do pakowania i sortowania jaj. 5.Wykonawca zobowiąże się do dostarczania przedmiotu umowy transportem własnym spełniającym wymogi sanitarne i na własny koszt do magazynu Zamawiającego raz w tygodniu. 6. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w: – ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz. U. z 2001 roku nr 5, poz. 44 z późn. zm),  oraz  ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2006 roku nr 171, poz. 1225)   7. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnie z warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji. 8. Na wystawionej fakturze mają zostać zawarte informacje określane jako  handlowy dokument identyfikacyjny ze znakiem PL. 9.) Płatność za każdą dostawę realizowana będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni , od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury VAT.

Sczegóły w pliku do pobrania.

 

Dodaj komentarz