Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2014r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Brańszczyk: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2014 r.

Numer ogłoszenia: 522654 – 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 479276 – 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie, tel. 0-29 6794220, faks 0-29 7421414.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2014 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Systematyczne dostawy mięsa, wędlin i drobiu do DPS Brańszczyk w 2014r. tj. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz cenowy. Wykonawca zobowiąże się dostarczać systematycznie świeże mięso , drób, wędliny w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy faxem lub telefonicznie w miarę bieżącego zapotrzebowania. Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do współdziałania w tym zakresie jest dietetyk DPS. Zamawiający informuje, iż podane w formularzu asortymentowo- cenowym (zał. nr 2) ilości produktów są ilościami maksymalnymi przy 100% ilości osób korzystających z wyżywienia. Zamawiający zastrzega, możliwość zmniejszenia wielkości dostaw o minus 20% z powodu zmieniającej się ilości osób korzystających z wyżywienia w stołówce DPS. W przypadku zmniejszenia wielkości dostaw , Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie należne Wykonawcy, którego ostateczna wartość będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych dostaw, potwierdzonych przez Zamawiającego i nie może przewyższać kwoty umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia z tego tytułu. Z uwagi na trudność przewidzenia ilości diet w przeciągu całego roku, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany wyszczególnionego w załączniku nr 2 do SIWZ, asortymentu na inny o zbliżonych właściwościach (w ramach wartości umowy). Mięso i produkty mięsne, będące przedmiotem zamówienia muszą charakteryzować się odpowiednim smakiem , zapachem, wyglądem, właściwym dla danego produktu. Zamawiający wymaga, aby wędliny w dniu dostawy posiadały kilkudniowy termin przydatności do spożycia. Dostarczane do DPS mięso i wędliny muszą pochodzić od producentów będących pod opieką weterynaryjną i sanitarną. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości produktów mięsnych. Dostawca jest zobowiązany do umieszczania informacji na fakturach, określanych jako Handlowy Dokument Indentyfikacyjny z numerem PL. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do magazynu, żądania wymiany lub reklamacji dostawy w przypadku stwierdzenia złej jakości produktów mięsnych (smak, zapach, wygląd). Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy, spełniającym wymogi HCCP i na jego koszt do magazynu Zamawiającego trzy razy w tygodniu w godzinach od 7:00 do 10:00. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane dostawy będącej sumą kwot wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych, przez ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Ceny podane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy i nie będą podlegać waloryzacji. Płatność za każda dostawę realizowana będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury VAT…

Szczegóły w pliku do pobrania

 

Dodaj komentarz