Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w 2014 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Brańszczyk: Systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w 2014 r.

Numer ogłoszenia: 526232 – 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 484822 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie, tel. 0-29 6794220, faks 0-29 7421414.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w 2014 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Systematyczne dostawy produktów mleczarskich do DPS Brańszczyk w roku 2014 tj. od 01.01.2014 do 31.12.2014r.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości (max) opisano w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz cenowy. Wykonawca zobowiąże się dostarczać świeże produkty mleczarskie w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy telefonicznie lub faxem, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do współdziałania w tym zakresie jest dietetyk DPS Zamawiający informuje, iż podane w formularzu asortymentowo- cenowym (zał. nr 2 ilości produktów są ilościami maksymalnymi przy 100% osób korzystających z wyżywienia. Zamawiający zastrzega, możliwość zmniejszenia wielkości dostaw o minus 20% z powodu zmieniającej się ilości osób korzystających z wyżywienia w stołówce DPS. W przypadku zmniejszenia wielkości dostaw , Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie należne Wykonawcy, którego ostateczna wartość będzie wynikać z rzeczywiście wykonanych dostaw, potwierdzonych przez Zamawiającego i nie może przewyższać kwoty umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia z tego tytułu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany wyszczególnionego w załączniku nr 2 do SIWZ asortymentu na inny o zbliżonych właściwościach ( w ramach wartości umowy) z uwagi na trudność przewidzenia ilości stosowanych diet w przeciągu roku. Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, spełniał wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. -O bezpieczeństwie żywności i żywienia – ( Dz. U. z 2006r. Nr 171 poz. 1225), oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Każda dostarczona faktura będzie zawierała informacje określone jako – Handlowy Dokument Identyfikacyjny. W kolumnie :Przedmiot zamówienia- wskazano nazwy niektórych produktów, które najbardziej odpowiadają potrzebom Zamawiającego i są wypróbowanej jakości. Wykonawca może zaoferować produkt równoważny do wskazanego w SIWZ, wówczas w rubryce -Uwagi- formularza cenowego, wskaże jaki produkt spożywczy oferuje i jest zobowiązany wykazać, że oferowany produkt posiada cechy -nie gorsze- od produktu preferowanego przez Zamawiającego, może jednak posiadać dodatkowe -lepsze cechy i właściwości. Zamawiający wymaga, aby zamawiane produkty mleczarskie były świeże, z aktualnym terminem przydatności do spożycia ( co najmniej połowa okresu ważności przewidzianego dla danego produktu), opakowanie nieuszkodzone. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do magazynu, żądania wymiany lub reklamacji dostawy w przypadku: stwierdzenia złej jakości produktu( wygląd, smak, zapach), uszkodzonych opakowań jednostkowych, czy stwierdzonej nieprzydatności do spożycia. Odbioru jakościowego dokonuje pracownik Zamawiającego przy dostawie towaru. Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy spełniającym wymogi norm systemu HCCP. Wykonawca dostarczy świeże produkty mleczarskie na własny koszt do magazynu Zamawiającego, trzy razy w tygodniu do godziny ósmej rano. Do obowiązków Wykonawcy należy także, wniesienie przedmiotu dostawy do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane dostawy, będącej sumą kwot wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych przez ceny jednostkowe, określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Ceny produktów mleczarskich określone w formularzu cenowym nie będą ulegały zmianom w okresie trwania umowy z zastrzeżeniem przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT. Płatność za każdą dostawę realizowana będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury VAT.

Szczegóły w pliku do pobrania.

 

Dodaj komentarz