OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2018r.

Znak Sprawy ZP3/DPS/ZO/2017/ Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku,  dziękuje za udział w otwartym zapytaniu ofertowym, przeprowadzonym zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004  (Dz.U. 2015 , poz. 2164 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. Z 2016 poz. 380 z późn. zm.), oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30 tys. […]

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na systematyczne dostawy swieżych owoców i warzyw do DPS Brańszczyk w roku 2018r

ZP4/DPS/ZO/2017/   Brańszczyk, dnia: 20.12.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na systematyczne dostawy świeżych owoców i warzyw do DPS Brańszczyk w roku 2018r I. Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, działając   na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2015 , poz. 2164 z późn.zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013 , poz.885 z późn. zm.), oraz przepisów […]

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w roku 2018

ZP3/DPS/ZO/2017/ ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w roku 2018 Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku Adres: ul. Jana Pawła II 65 , 07-221 Brańszczyk działający w imieniu: Powiatu Wyszkowskiego Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP: 762-18-86-920, reprezentowany przez: Danutę Ziomek – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, na podstawie Pełnomocnictwa nr 36/2016, z dnia 20 grudnia 2016r. Zarządu Powiatu w Wyszkowie. Zaprasza zainteresowanych […]

Ogłoszenie o wyniku postępowania „Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych z podziałem na VI zadań”

  Brańszczyk, dnia 08.12.2017r OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Znak Sprawy ZP2/DPS/PN/2017 Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, dziękuje wszystkim Wykonawcom za przygotowanie i złożenie ofert, w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164, oraz z 2016r. poz. 831, 996,1020 z późn. zm.) , pod nazwą: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2018r. – […]

Ogłoszenie o zamówieniu ,,Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych” z podziałem na VI zadań

Zadanie nr I ,,Dostawy różnych produktów spożywczych w 2018r”, Zadanie nr II ,,Dostawy produktów mleczarskich w 2018r.”, Zadanie nr III ,,Dostawy świeżego pieczywa i produktów piekarniczych w 2018r.”, Zadanie nr IV ,, Dostawy mięsa, wędlin i drobiu w 2018r”, Zadanie nr V : ,,Dostawy świeżych jaj kurzych klasy wagowej L w 2018r”, Zadanie nr VI: ,,Dostawy warzyw i owoców mrożonych w 2018r.”. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie, lub maksymalnie na trzy zadania. Na każde […]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2017 r – II zadania

Ogłoszenie nr 376557 – 2016 z dnia 2016-12-30 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 365257 Szczegóły w pliku do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  (Plik PDF, 127 KB)

Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawy różnych produktów spożywczych II zadania

Brańszczyk, dnia 21.12.2016r   OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA   Znak Sprawy ZP6/DPS/PN2/2016   Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2017r. – II zadania Zadanie nr I ,,Dostawy różnych produktów spożywczych w 2017r. Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu zostały złożone  2  oferty, są to oferty firm: Nr oferty Nazwa ( firma) lub nazwisko oraz adres ( siedziba) wykonawcy Cena brutto złożonej oferty w złotych Liczba pkt […]

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę środków czystości do DPS Brańszczyk w 2017r.

Znak Sprawy ZP5/DPS/ZO/2016/ Zamawiający:  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku,  dziękuje za udział w otwartym zapytaniu ofertowym, poniżej kwoty 30 tys. EURO, na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w 2016r ., przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2015 , poz. 2164 ze zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), oraz przepisów Ustawy  Kodeks  Cywilny z  dnia […]

Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do DPS Brańszczyk w 2017 r – II zadania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 365257 – 2016 z dnia 2016-12-13 r. Brańszczyk: Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych  do DPS Brańszczyk w 2017 r – II zadania Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych […]

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w roku 2017

Brańszczyk, dnia: 09.12 .2016r.   ZP5/DPS/ZO/2016/ ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ 30 TYS. EURO na dostawy środków czystości do DPS Brańszczyk w roku 2017   I. Zamawiający:         Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, działając   na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2015 , poz. 2164 ze zm.), Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), oraz przepisów […]